Det framgår av Trafikverkets remissvar på utredningen ”Framtidens järnvägsunderhåll” som Sekotidningen tagit del av.

Remisstiden på utredningen som kom i mars i år gick ut den sista oktober och regeringen arbetar nu med att analysera svaren, enligt infrastrukturminister Tomas Eneroths pressekreterare Lovisa Alm.

Utredaren Erland Olauson föreslår att Trafikverket ska ta över åtta av 34 basunderhållskontrakt för att på så sätt bli en bättre beställare. Han föreslår också att Trafikverket bygger upp ett register över anläggningen, I dag har verket dålig koll, menar han. Olauson anser också att Trafikverket bör skapa en gemensam maskinpool för underhållsföretagen.

Remissinstanserna är både positiva och negativa till förslagen och skiljelinjerna går framför allt mellan Seko, LO och de företag och myndigheter som på olika sätt arbetar med underhåll och järnväg.

Trafikverket anser att det skulle kosta för mycket och skada marknaden om verket tar över mer än 1 – 2 baskontrakt. Och hänvisar till egna beräkningar, som skiljer sig stort från utredarens. Däremot håller myndigheten med om att de behöver få bättre koll på anläggningen. Ett arbete som pågår, skriver Trafikverket.

Även Byggföretagen och Infranord är kritiska till utredarens förslag, som man menar bör avvisas helt. SJ är tveksamma och efterlyser bättre underhåll oavsett vem som utför det.

Basunderhåll

Trafikverket bestämmer vilket underhåll som ska utföras och det är entreprenörer, som till exempel Infranord, NRC och Strukton som utför arbetet.
Företagen lämnar in anbud, det vill säga vad de vill ha betalt för att utföra jobbet och Trafikverket väljer utförare. Valet faller ofta på det anbud som är billigast.
Järnvägsunderhåll delas upp i basunderhåll och utbyten, så kallade reinvesteringar. Till det senare räknas bland annat spårbyten.
Basunderhåll delas upp i förebyggande och avhjälpande åtgärder. Förebyggande underhåll är planerat för att minska sannolikheten för fel och försämringar. Avhjälpande underhåll är detsamma som att laga fel som gör att trafiken står stilla, eller exempelvis snöröja.

Transportstyrelsen, tror å ena sidan att så många som åtta kontrakt i statens regi kan påverka marknaden negativt, å andra sidan att det är viktigt för Trafikverkets beställarkompetens att ha underhåll i egen regi. Transportstyrelsen håller med om att ett register över anläggningen är en förutsättning för att få koll på hur järnvägen mår och vad som behöver göras.

Infranord avvisar alla förslag

Seko, som stöder utredningens förslag i sin helhet, skriver i sitt remissvar att åtta kontrakt är ett steg i rätt riktning, men att förbundet helst hade sett ett förstatligande av allt underhåll. Det ingick dock inte i utredningens direktiv.

Järnvägsbranschen är kritisk och säger nej till merparten av förslagen. De håller med om att Trafikverket bör skaffa sig bättre koll på anläggningen, men anser i övrigt att utredningens förslag bygger på tyckande. Utredaren presenterar inget faktaunderlag till stöd för att underhåll i Trafikverkets regi är bättre än nuvarande modell, skriver Byggföretagen, och lyfter fram forskning till stöd för sin åsikt att underhållet blir bäst om det konkurrensutsättas på marknaden.

Statliga Infranord, som lämnat ett mycket kritiskt remissvar, menar att inget av utredningens förslag bör genomföras. Företaget skriver: ”utredningen i sin helhet bör lämnas utan vidare åtgärder”.

Infranord anser att utredaren Erland Olauson agerar medlare istället för utredare och att han inte följer regeringens direktiv. Infranord hänvisar till ett seminarium i riksdagen som Seko och Vänsterpartiet ordnade i våras och där Olauson uttryckt att han ser sig som medlare mellan de som vill förstatliga allt underhåll och de som inte vill. I dag bedrivs inget järnvägsunderhåll av Trafikverket, däremot har Infranord ungefär hälften av kontrakten.

Departementet analyserar svar

Infranord går i sitt remissvar i polemik med Seko, vars uppfattning om järnvägsunderhåll företaget inte delar, som synen på att egen regi leder till att Trafikverket får bättre koll på anläggningen. 

Infranord skriver att utredaren drar ”samma sorts säkra slutsatser om betydelsen av att utföra verksamheten i egen regi för att få koll på anläggningen finner vi i Sekos Näringspolitiska program från 2014”.  

Infrastrukturdepartementet tar nu del av remissvaren och uppger för Sekotidningen att det ännu är för tidigt att säga något om de inkomna synpunkterna.