Januari 2019

Postnord vädjar till regeringen om att få höja priset för fri­märken, för att klara eko­nomin och rädda jobb.

Februari 2019

Post­nords ledning skriver på intranätet att ett test att dela ut post varannan dag ska ske efter sommaren. Seko Posten anmäler arbetsgivaren för brott mot medinflytandeavtalet, som säger att arbetsgivaren ska samverka med de fackliga orga­nisationerna redan vid idésta­diet vid tänkta förändringar i bolagets verksamhet.

Mars 2019

Sju av åtta partier motsätter sig glesare post­utdelning, enligt en enkät från Sekotidningen. Flera lyfte att något måste göras åt de fallan­de brevvolymerna och bolagets ekonomi. Socialdemokraterna ville inte besvara frågan.

Oktober 2019

Tillsynsmyndig­heten Post­ och telestyrelsen, PTS, ger Postnord klartecken att testa att övergå till glesare postutdelning. ”Modellen är rimlig och relevant mot bak­ grund av samhällets ändrade kommunikationsmönster och privatpersoners, företags och offentliga instansers minskade behov av att skicka och ta emot brev fem dagar i veckan.”

September 2020

Pilotprojektet att dela ut post var­ annan dag inleddes 28 septem­ber i Lund och pågick till januari 2021. Pilotprojektet var vägledande för hur den nya utdelnings­modellen fungerar i praktiken.

1 februari 2021–2 maj 2022

Varannandagsutdelning av post har införts successivt i hela landet.