Läs mer: Postnord: Politiskt stöd inget krav för glesare utdelning.

Socialdemokraterna

Statlig service, till exempel postleverans, ska finnas över hela landet och ge rimlig service till alla människor. I ett modernt samhälle har man rätt att få snabb leverans även av pappersbrev, vykort och paketleveranser.

Fotnot: S har meddelat att partiet i nuläget varken vill svara ja eller nej på frågan.

Miljöpartiet

Nej, det är inte vår ståndpunkt. Däremot är det något som i dagsläget diskuteras med tanke på den digitala utvecklingen och att pakethanteringen vuxit rekordsnabbt, medan annan post minskat. Om varannandagsutdelning skulle genomföras gäller det verkligen att främst förbättra postgången generellt, med tanke på alla de problem vi sett med posten de senaste åren.  När testpiloten nu görs är det angeläget att alla effekter av detta synliggörs och att människors åsikter tas tillvara. Landsbygdsperspektivet är särskilt viktigt, att bo, arbeta och driva företag på landsbygden måste fungera väl.

 

Vänsterpartiet

Nej. Enligt nuvarande lagstiftning ska den samhällsomfattande posttjänsten finnas i hela landet och vara av god kvalitet så att alla kan ta emot och lämna postförsändelser. Postnord tillhandahåller i dag den samhällsomfattande posttjänsten och är det enda postföretaget som erbjuder rikstäckande brevdistribution. Vänsterpartiet har stor förståelse för att postverksamheten är under ett stort förändringstryck på grund av digitalisering och förändrade kommunikationsmönster. Den avreglerade postmarknaden utgör en ytterligare försvårande omständighet för att upprätthålla en fullgod samhällsservice när det gäller postutdelning. Försämringar av postservicen i form av minskad utdelning kan få stora konsekvenser.

Vi anser att därför att riksdagen genom lagstiftning behöver utforma ett förtydligande av samhällsuppdraget, samt att det även är riksdagen som fastställer vilka kriterier som bör gälla för undantag från femdagarsutdelning samt för lokalisering av utdelningsplatser.

 

Moderaterna

Nej. Fallande brevvolymer innebär en utmaning för Postnords postverksamhet och lett till att bolaget behöver ställas om för att möta dagens och morgondagens behov. Moderaterna anser att regeringen i första hand behöver redovisa hur man ser på bolagets framtid och vilka åtgärder man är beredd att vidta. Kvaliteten på postservicen i Sverige måste stärkas samtidigt som vi bejakar de möjligheter som följer med en ökad digitalisering.

Liberalerna

Nej. Liberalerna anser att utgångspunkten ska vara att Postnord delar ut post varje dag. Samtidigt har vi förståelse för att de  minskade brevvolymerna kräver att Postnord ständigt måste se över sina kostnader. Det försök med varannandagsutdelning som Postnord planerar bör kunna genomföras och utvärderas för att se om det i praktiken innebär försämrad service för kundens. Det ska inte tolkas som att Liberalerna i dagsläget ställer sig bakom ett permanentande av varannandagsutdelning i framtiden.

Centerpartiet

Nej. Det är bra att postservicen ses över om syftet är att säkerställa en stabil service för människor, såväl boende i städer som i mer glest befolkade delar av landet. Varannandagsutdelning får inte bli en metod som implementeras för att postutdelning i städer ska kunna upprätthållas på bekostnad av distributionen på landsbygden. Efter genomförd testpilot från Postnord får vi utvärdera och ta ställning till resultatet. Centerpartiet står bakom tvådagarsbefordran men anser att samdistribution bör användas i högre utsträckning än idag, till exempel att posten samdistribueras med morgontidningen. På så sätt kan en god service upprätthållas.

Kristdemokraterna

Nej, det är viktigt att den servicen finns tillgänglig för hela landet, varje dag.

Sverigedemokraterna

Nej. Beslutet ifrån Postnord att införa en ”testpilot” syftar till besparingar som har att göra med en minskad nedgång av brevvolymer. Sverigedemokraterna ser postutdelning som en viktig del av samhällsservicen, oavsett om det gäller stad eller landsbygd. För att behålla denna service, anser vi att Postnord istället bör få nya direktiv gällande bland annat styrning, avkastning eller andra utdelningsmöjligheter. Men så länge det inte finns fullgoda, exempelvis digitala, alternativ som olika grupper i samhället faktiskt kan tillämpa, anser vi att post bör delas ut varje dag. Sverigedemokraterna kommer noggrant att följa upp Postnords testpilot, men i dagsläget är vi inte beredda att ändra i postlagen för att tillåta varannandagsutdelning.