2019 fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att utreda och komma med förslag på säkerhetshöjande åtgärder vid vägarbeten.

Nu är rapporten klar. En av Transportstyrelsens slutsatser är att de regelverk som finns är tillräckliga för att skapa en god trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Däremot föreslås flera förändringar för att höja säkerheten och arbetsmiljön.

Transportstyrelsen gör skillnad på planerade och oplanerade arbeten på och vid väg. När det gäller planerade vägarbeten konstaterar myndigheten att en rad åtgärder kan vidtas.

Höjda böter för fortkörning

Transportstyrelsen menar att Trafikverket inte alltid följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om att trafik i första hand ska ledas om vid vägarbeten och att detta bör ändras.

– Oftast tvingas entreprenörer att motivera varför en omledning ska göras, vilket är olyckligt. För det ska vara det omvända. Entreprenörer ska motivera varför en omledning inte är möjlig eller lämplig, säger Chris Patten, utredare på avdelningen väg och järnväg vid Transportstyrelsen. 

S-vallöfte om höjda böter för fortkörning vid vägarbeten är en fråga som Transportstyrelsen inte har kunnat titta närmare på.

”Ska beloppen kunna höjas utöver nuvarande maxbelopp behöver bestämmelserna i brottsbalken om penningbot och dagsbot ändras”, står det i rapporten.

– Det är inte omöjligt att genomföra det här, men det är andra myndigheter än Transportstyrelsen som äger frågan, i första hand Åklagarmyndigheten, säger Chris Patten.

I rapporten tar han upp varningsmärket A20 som riktar sig till trafikanter och betyder att vägarbete pågår med arbetstagare på plats.

– Det är väldigt olyckligt att A20-märket inte tas ner när det inte finns några som arbetar där. Det underminerar betydelsen av varningen, säger han.

Rapporten slår också fast att Trafikverkets arbetsplatskontroller av vägarbeten minskat avsevärt under en femårsperiod, från över 1 000 kontroller per år till 300, något som Sekotidningen tidigare skrivit om.

Enligt Transportstyrelsen förekommer brister vid en stor del av kontroller, vilket kan betyda att anmärkningarna inte leder till systematiska förbättringar.  

Det pågår ett arbete på Trafikverket för att förbättra kvalitén och höja antalet kontroller.

Tomas Eneroth (S): ”Skarpa förslag”

Ett förslag som är viktigt för Transportstyrelsen är att få ett så kallat bemyndigande att ta fram officiella riktlinjer för hastigheter förbi vägarbeten. Det finns inga sådana i dag.

När det gäller oplanerade vägarbeten vill Transportstyrelsen att texten i trafikförordningen skrivs om. Föreskrifterna bör inkludera bärgningsarbete, fordonsservice och sjukdomsfall. Syftet är att trafikanter ska anpassa sin hastighet även vid denna typ av arbete.

Fakta: Trafikverket vs Transportstyrelsen

  • Den statliga myndigheten Transportstyrelsen lyder under Infrastrukturdepartementet. Dess uppgift är att utforma regler och kontrollera hur de efterlevs, ge tillstånd, till exempel körkort och certifikat, registrera ägarbyten, sköta fordon- och trängselskatt.
  • Trafikverket är en myndighet som ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för alla trafikslag, samt byggande, drift och underhåll av statliga järnvägar och vägar.

Källa: Transportstyrelsen, Trafikverket, Wikipedia.

Entreprenörer inom väg- och anläggningsbranschen har framfört att vissa krav i upphandlingar och kontrakt gör det svårt för entreprenören att vidta åtgärder för att höja säkerheten och förbättra arbetsmiljön.

”Branschen upplever också att beställarnas krav på framkomlighet väger betydligt tyngre än behovet av en trygg och säker arbetsplats för de anställda”, står det i rapporten.

Slutrapporten har inhämtat synpunkter och uppgifter från en rad olika aktörer, myndigheter och fackförbund, däribland Seko och fackförbundets rapport ”Med fara för livet” (2019), om vägarbetarnas arbetsmiljö.

Transportstyrelsen rapport, som gjordes på uppdrag av regeringen, lämnades över den 13 augusti. Ansvarig minister, Tomas Eneroth (S) säger i en skriftlig kommentar att rapporten innehåller flera skarpa förslag.

”Vi ska titta noga på förslagen och se vilka åtgärder som måste vidtas. Min utgångspunkt är att ingen ska dö eller skadas när man utför arbete vid vägarna”, skriver infrastrukturminister Tomas Eneroth.