– Elnätet är robust och leveranssäkert. Men det är också sårbart. Svagheten är att elnätet är synligt utomhus, går att komma åt och är lätt att kartlägga, säger Fredrik Gustavsson, säkerhetsspecialist på Svenska kraftnät.

Myndigheten har ett statligt ansvar för det svenska stamnätet för el. En del av uppdra­get går ut på att övervaka elsystemet dygnet runt, och ha beredskap för extrema händel­ser som exempelvis stormar, bränder och terrorhandlingar.

Ökad hotbild

Enligt Fredrik Gustavsson har säkerhets­arbetet på Svenska kraftnät förändrats de senaste åren i takt med en ökad hotbild i Sverige och i närområdet.

– Vi bedriver omvärldsbevakning och anpassar säkerheten till det rådande lä­get. Vår samverkan med andra aktörer i elbranschen, Säkerhetspolisen och polis har intensifierats. Det finns ett större be­hov i dag av det – att hjälpa varandra, dela erfarenheter och ha nätverksträffar.

I landet finns många ledningar och cirka 160– 170 stationer för att ta hand om stamnätet.

– Vi kan inte skydda oss mot allt, men vi har självfallet både ett tekniskt och fysiskt skydd. Om någon incident skulle inträffa kommer vi snabbt upp i beredskap och re­parerar så att man kan leverera igen.

Myndigheten arbetar även med redund­ans som en säkerhetsåtgärd, som innebär om en ledning saboteras eller går sönder kan en annan istället ledning transportera elen.

”Beroende av elen”

Fredrik Gustavsson menar också att Sve­rige blivit mer sårbart på grund av att el an­vänds i högre grad på olika sätt.

– Vi är ett land som är väldigt beroende av elen. Stora industrier funderar nu på att lägga om sin produktion till el. Det ställer högre krav på säkerheten.

I och med en ökad digitalisering i samhäll­et har även underrättelsehotet ökat. Därför har Svenska kraftnät tagit fram utbildning­ar i it-­säkerhet för aktörer inom elsektorn.

– Vi ser en ökad aktivitet från olika håll mot mål i Sverige. Elförsörjningen är ett av målen är Svenska kraftnäts bedömning. Ut­bildningen har fått stort genomslag. Det är jätteviktigt att alla som är verksamma håller sig uppdaterade och höjer sin medvetenhet om vilka risker som finns.