Häktet i Göteborg brottas med flera problem. Missnöje mot ledningen och en arbetsmiljö som är i botten.

Situationen är inte helt unik. På flera andra anstalter och häkten har kriminalvårdare den senaste tiden slagit larm om bristande arbetsmiljö, dålig bemanning och säkerhet. Anstalterna Skenäs och Umeå är två exempel som Sekotidningen tidigare har skrivit om.

Vad som förvärrar läget är samordnad bemanning, som infördes för drygt två år sedan. Facket var kritiska till den nya organisationen och menar i dag att införandet av den är ett totalt misslyckande.

– Vi ser inga positiva effekter. I förhandlingar motsatte vi oss det här, säger Josip Jovasevic, vice ordförande i Seko Kriminalvård.

Bemanning på Kriminalvården

Samordnad bemanning innebär att personalplaneringen sköts via ett kontor i regionen, i stället för att det görs lokalt på anstalter och häkten. Detta har medfört stora problem, enligt Seko. Anställda med fel sorts kompetens får arbetsuppgifter de inte är lämpade att utföra. Men också att det blivit svårare för arbetsledningen lokalt att hantera bemanningen.

– Chefer måste ringa eller mejla för att lösa problem med planeringen på arbetsplatsen. Personalhanteringsgruppen på regionkontoret känner inte till verksamhetsområdena och vet inte vilka behov som finns. De saknar personalkännedom, vet inte vilka kvalifikationer arbetstagarna har eller vem som passar bäst i vilken arbetsgrupp och på vilken avdelning, säger Josip Jovasevic.

Samordnad bemanning har hittills införts i region väst, syd och öst. Tanken är att få till en mer säker och rättvis personalplanering. Även att förbättra kontrollen över anställdas övertid. Dessutom menar Kriminalvården att den nya organisationen är mer kostnadseffektiv.

Det skapar en stor turbulens i arbetsgrupper och missnöje bland de anställda

Josip Jovasevic

Region öst var först ut med samordnad bemanning. Men på grund av flera problem har personalen plockats bort från regionkontoret, för att få hjälp och utbildning att klara av sina arbetsuppgifter. Även ansvarig chef.

Ytterligare ett problem är paragraf 19 i de anställdas kollektivavtal. Paragrafen möjliggör för Kriminalvården att inte ge fasta scheman. I stället har arbetstagare rätt att få sina fridagsperioder utlagda senast 14 dagar före kommande månad.

– Vi har väldigt många vikarier och anställda utan utbildning. Det har medfört att paragrafen används på ett felaktigt sätt på stora grupper av anställda. Det sker ständiga förändringar i scheman, från dag till dag. Många får inte veta när de är lediga och schemaändringar kommuniceras inte.

Dåliga scheman får många att sluta

Seko Kriminalvården ser att många slutar på grund av arbetstidsmodellen.

– Det skapar en stor turbulens i arbetsgrupper och missnöje bland de anställda. I och med att vi saknar personal blir det svårt för samordnad bemanning att rangera ut personal, säger Josip Jovasevic.

Joacim Trybom, projektägare för samordnad bemanning, förklarar att den nya organisationen genomförts under pandemin. Regionkontoren har varit belastade till följd av hög sjukfrånvaro och ”vakanser i scheman på grund av Kriminalvårdens snabba tillväxt”, menar han.

”Pandemin skapade problemet att projektet inte kunde vara fysiskt på plats på verksamhetsställen och regioner som planerat”, skriver Joacim Trybom i ett mejl till Sekotidningen.

Vad görs för att förbättra situationen?

”Samordnad bemanning förstärks just nu centralt för att ge ett utökat stöd till de regionala grupperna samtidigt som de regionala grupperna får en förstärkning”, skriver Joacim Trybom.