Arriva Östgötapendelns skyddsombud och klubbordförande lyfter ett antal frågor rörande kundvärdarnas arbetsmiljö i en debattartikel publicerad i Sekotidningen den 24 juni. Som ansvariga för kollektivtrafiken i Östergötland är Östgötatrafiken beställare av trafik och uppdragsgivare till Arriva, har vi dock inte arbetsmiljöansvaret.

Östgötatrafiken har fokus på att planera kollektivtrafiken så att den fungerar så bra som möjligt för så många kunder som möjligt. Antalet avgångar bestäms således, utifrån budget och politiska prioriteringar, av kundbehovet. Inte av behov eller önskemål hos personalen, oavsett om personalen är anställd på Östgötatrafiken eller hos våra trafikföretag.

Nära samarbete med smittskyddsläkare

Skyddsombud och klubbordförande skriver att man har påtalat och kommit med förslag på hur man ska minimera riskerna för framförallt kundvärdar att bli smittade av Covid-19. Vidare skriver man att Arriva har varit med på förslagen men att Östgötatrafiken har sagt nej. Jag vill här betona att vi på Östgötatrafiken under pandemin har haft och har ett nära samarbete med Region Östergötlands smittskyddsläkare och den regionala sjukvårdsledningen, och dagligen följer nationella myndigheters rekommendationer och beslut. Vi inledde från mitten av mars daglig avstämning med Arriva (och övriga trafikföretag) för att få en bra och gemensam bild av sjukskrivningsläge, trängsel ombord och möjliga åtgärder för att minska risker.

När det gäller kundvärdarnas arbetsuppgift att kontrollera biljetter så är den frågan prövad av Arbetsmiljöverket som har ansett att arbetsuppgiften kan fortsätta att utföras. Varken vi eller Arriva har egen smittskyddskompetens och det finns inga skäl för oss att göra några andra/egna bedömningar än de som experterna på området gör. Vad gäller frågan om avspärrning av de närmaste sittplatserna runt kundvärdskupén har vi även här som uppdragsgivare vårt fokus på kunderna i första hand, och vi litar till smittskyddsexpertisen.

Att spärra av ett antal platser utanför kundvärdskupén, som redan har en dörr att stänga, ökar trängseln för kunderna som då får en mindre yta att sprida ut sig på. Kundvärdarna har en mycket viktig roll i mötet med kunderna ute i tåget, samtidigt som vissa arbetsuppgifter måste ske i kundvärdkupén och det då är en fördel att möjligheten finns att stänga dörren. En avspärrning av platser skulle försämra för resenärerna utan att det gör någon verklig skillnad för kundvärdarna.

Magstark kritik

Att avfärda Östgötatrafikens skäl för den tillfälliga tidtabellen som trädde i kraft den 14 april som ”bara snack” är en magstark kritik av den prognos som smittskyddsläkare och andra specialister inom sjukvården under tidig vår tog fram för Östergötland. Prognosen innebar att vi behövde ta höjd för att 20% av den arbetsföra befolkningen riskerade att vara sjukskrivna i mitten av april och uppemot 40% i månadsskiftet april/maj. Som ansvariga för kollektivtrafiken hade vi då ansvaret att säkerställa en robust och pålitlig tidtabell som skulle fungera även vid höga sjukskrivningsnivåer.

Kollektivtrafiken har klarat sig undan hög sjukfrånvaro

Vi som uppdragsgivare välkomnar inspel och förslag från Arrivas personal om hur vi kan bli bättre på att leva upp till kundernas behov, och vi har också med viss framgång haft dialog kring resande, trängsel och behov av trafikutbud under våren. De områden som lyfts i denna artikel har dock till största delen fokus på personalens behov vilket vi menar är en arbetsgivarfråga. Arrivas ledning har inte under några av våra dagliga dialoger kring trafikförändringar, informationsinsatser och förändrade arbetssätt kopplat till Corona lyft att våra trafikförändringar skulle göra det omöjligt för Arriva att ta ett arbetsmiljöansvar. Vår bedömning är snarare att man har haft en bra plan för hur dessa frågor ska hanteras.

När vi nu är inne i sommar och semestertider och blickar bakåt, kan vi se att kollektivtrafiken liksom stora delar av vårt samhälle – trots prognoserna – har klarat sig undan hög sjukfrånvaro. Det är vi förstås väldigt glada för. Det ger också en indikation på att arbetsmiljön för lokförare och framför allt kundvärdarna verkar fungera väl, även inklusive biljettkontroller.