Magnus Stenberg är forskare vid Luleå tekniska universitet. Han har tittat närmare på orsaken till den relativt höga andelen allvarliga olyckor i bygg- och anläggningsbranschen.

– Jag har tittat mycket på hur man upplever sin arbetssituation vid olyckstillfället. Då blir kopplingen mellan stress och olyckor väldigt tydlig. Av de som känner stress dagligen i arbetet har 38 procent varit med om allvarliga arbetsolyckor. Bland de som mycket sällan eller aldrig upplever stress är siffran 12 procent.

Han framhåller vikten god planering av arbetet, både i förväg och under tiden projektet pågår, för att undvika stress.

– Pressade byggtider är ett stort stressmoment. Men det går att planera bort, vilket leder till mindre stress som ger färre olyckor och dessutom effektivare processer med bättre resultat. Så det är win-win.

Och arbetsmiljötänket måste alltså in tidigt i processen, redan på planeringsstadiet.

– Man måste börja tänka arbetsmiljödesign. När man ritar ett projekt ska man inte bara ha slutanvändarnas bästa för ögonen utan även för de som ska bygga.

Andra faktorer som spelar in när det gäller risk för olycksfall är ålder, arbetslivserfarenhet, attityd till hälsa och säkerhetskultur.

– Lite förvånande visar det sig att allvarliga olyckor ökar med stigande ålder, även om äldre ofta är mer erfarna och tänker mer på säkerhet och hälsa. Men med stigande ålder ökar risken för att skada sig vid till exempel ett fall, då man inte längre har samma koordination, balans och muskelstyrka.

Därför vill han se mer individanpassade utbildningar i hälsa och säkerhet, beroende på var i yrkeskarriären man befinner sig.

– För yngre handlar det om att jobba med attityder och vikten av att tänka på säkerheten. För äldre kanske man ska fokusera mer på hur kroppen förändras.

Att just bygg- och anläggningsbranschen är överrepresenterad i olycksstatistiken har flera förklaringar, enligt Magnus Stenberg.

– Det är ofta komplexa arbetssituationer med många olika aktörer som ska samsas på samma arbetsplats. Dessutom är det svårare att förutse risker då arbetsplatsen hela tiden förändras. Det är lättare till exempel i en fabrik där allt ser likadant ut varje dag.

Även årstider verkar spela roll. Fler allvarliga arbetsplatsolyckor sker under vinterhalvåret än under sommarhalvåret.