-Männen arbetsjordade inte och de arbetade utan arbetsbevis. Det är den direkta orsaken till olyckan. Bakomliggande orsak kan vara att de inte förstod den driftorder de fått. Men det har vi inte kunnat ta reda på, säger arbetsmiljöinspektör Paul Keenan.

Arbetsmiljöverket har utrett olyckan och kommit fram till att inte göra någon åtalsanmälan om brott. Utredningen är avslutad.

Frågan om åtal är dock inte helt avgjord. Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål gör en egen utredning och arbetsmiljöåklagare Ann-Marie Helander säger till Sekotidningen att hon ska fatta sitt beslut inom kort.

Enligt Arbetsmiljöverket berodde olyckan på att männen bröt mot elsäkerhetsanvisningarna, ESA 14, och eventuellt på språkförbistring.

-Männen arbetsjordade inte och de arbetade utan arbetsbevis. Det är den direkta orsaken till olyckan. Bakomliggande orsak kan vara att de inte förstod den driftorder de fått, säger arbetsmiljöinspektör Paul Keenan.

Elsäkerhetsverket, som bistått Arbetsmiljöverket i utredningen, ger en liknande beskrivning av olyckan.

-Männen begick två fel. De hade inte arbetsjordat ledningen. Och arbetade utan arbetsbevis, vilket innebär att Ellevios driftcentral inte hade gett något klartecken till att arbetet kunde påbörjas, säger Lars Jansson, Elsäkerhetsverket.

Enligt Elsäkerhetsverket är det nätinnehavaren som ska se till att de som arbetar i anläggningen har rätt kompetens, oavsett var dessa är anställda.

I det här fallet låg ansvaret på Ellevio som även var beställare av ledningsarbetet. De estniska montörerna var anställda i det tyska företaget Leonhard Weiss estniska dotterföretag och hade, enligt Lars Jansson, fått en obligatorisk elsäkerhetsutbildning i ESA 14.

-De hade en utbildning i ESA som de fått i Estland, på engelska med svenska termer, säger Lars Jansson.

I elsäkerhetsanvisningarna står att det vid planeringen av ett arbete krävs att det finns en fungerande kommunikation på ett språk som alla förstår. Vad det betyder i det enskilda fallet är upp till de inblandade parterna att definiera.

I Tyfors krävde Ellevios driftcentral att kommunikationen skulle vara på svenska. Det löstes genom att Leonhard Weiss anlitade en svensk elkonsult som kunde förmedla information till den estniske elsäkerhetsledaren på engelska.

Elsäkerhetsverket kommer att informera samtliga nätbolag om att om att detta inte är ett bra arbetssätt. De måste försäkra sig om att de entreprenörer de anlitar har rätt kompetens.

-För att uppnå en betryggande säkerhet krävs, enligt ESA 14, en fungerande kommunikation på ett språk som alla inblandade förstår, säger Lars Jansson.

Som ett resultat av utredningen ska Arbetsmiljöverket möta sin motsvarighet i Estland för att överföra kunskaper.

Språkfrågan är ett av de ämnen Paul Keegan och hans kolleger ska ta upp.