I policyn understryks att allt som görs i Sekos namn ska tåla offentlig granskning. Som företrädare är var och en alltid synlig.

-Det är egentligen ingen nyhet med etiska regler, det har funnits för anställda och de som utfört arbete för Förbundsstyrelsen, det nya är att alla förtroendevalda omfattas, säger ombudsman Ingela Edlund, som är ansvarig för utformningen.

Alla människors lika rätt

De etiska reglerna handlar bland annat om hur förbundet i praktiken ska leva upp till sina värderingar om alla människors lika värde och rätt. Att med ordförande Valle Karlssons ord gå från ord till handling när det gäller att arbeta förebyggande mot fördomar, trakasserier och diskriminering.

-Det finns en osäkerhet kring hur man ska lyfta de här frågorna på möten och i utbildningar och jag kom på att vi kan binda samman våra mål, vår verksamhetsplanering, kongressbeslut och de redan existerade etiska riktlinjerna till en policy, säger Ingela Edlund.

Frågor som förtroendevalda kan ställa sig är, enligt Ingela, om klubben eller styrelsen gör som man säger, om man arbetar mot diskriminering och trakasserier på ett trovärdigt sätt. För medlemmarnas skull och i relation till arbetsgivarna.

Även facket har ansvar

-Arbetsgivaren har förstås huvudansvaret men om facket får frågan: vad har ni gjort?, så kan inte svaret bli: ingenting, säger Ingela Edlund.

I policyn finns en definition av etik som något som ”bygger på väl underbyggda normer om vad som är rätt och fel när det gäller mänskliga handlingar”. Såsom att vara ärlig, att inte stjäla, bedra och förtala. Det handlar alltså inte bara om vad som är lagligt eller socialt accepterat. Det finns även ett avsnitt om gåvor och förmåner, där det slås fast att enklare reklamartiklar med firmamärkning är det enda som förtroendevalda och anställda utan risk kan ta emot och ge bort.

Policy gäller från 1 juni

Den etiska policyn antogs av Sekos representantskap som möttes den 29 maj och den gäller från den första juni. Under den närmaste tiden får alla ordföranden runt om i landet ett brev, undertecknat av Sekos ordförande Valle Karlsson, där han berättar vad som förväntas av var och en. Den etiska policyn publiceras senare i sin helhet på Seko.se.

Representantskapet beslutade i övrigt oförändrad medlemsavgift, att behålla Help-försäkringen och introduktionsmedlemskapet. Det framgick också att det skett ett positivt trendbrott i medlemsutvecklingen med en liten nettoökning i april och maj. Utredningen om ett samgående med Fastighets fortsätter.