Det framgår av dokument som Sekotidningen tagit del av och bekräftas av citypolisen.
Den svåra misshandeln på arresten i Flemingsberg före jul gjorde såväl fack som arbetsmiljöansvariga uppmärksamma på att förordnanden saknas. Det betyder att väktarna formellt sett inte har haft rätt att arbeta med myndighetsutövning.
Det ska nu, enligt citypolisen i Stockholm, vara åtgärdat.
– Problem kan uppstå om någon ifrågasätter vakternas rätt att utöva myndighet, och det handlar om att hindra den frihetsberövade från att rymma, säger Lars Sjöberg, på rikspolisstyrelsens rättsenhet.
Frågan ses över av polismyndigheten i Stockholm, och senaste den första juli i sommar ska det finnas en mall för hur Stockholmspolisen ska sköta frågan. Rikspolisstyrelsen arbetar samtidigt med att ta fram nationella riktlinjer.
Ulf Johansson, som är chef för arresterna i Stockholm city, varav en är utlagd på ett vaktbolag, säger sig inte känna till att vakterna saknat förordnande.
– Nej, det måste jag undersöka, säger han.
Anledningen till att väktare, som inte är anställda av polisen, måste ha förordnande, behörighet, att arbeta som arrestvakter är att allt arbete i en arrest är en förlängning av ett beslut att någon ska vara frihetsberövad.
– Därmed är i praktiken allt man gör som arrestvakt att se som myndighetsutövning, enligt Lars Sjöberg.
På Rikspolisstyrelsens rättsenhet ser man för närvarande över vilka krav som ska gälla för dem som anlitas för att arbeta i polisens arrester.
– Polislagen säger att utomstående ska förordnas men det finns inga föreskrifter om hur det ska gå till. Inte heller om vilken kompetens som krävs, säger Lars Sjöberg.
Det är polislagen som ger polismyndigheterna rätt att lägga ut arrestvaktjobben på entreprenad. Det sägs inget om vilken typ av bolag det ska vara.
– Till skillnad från parkeringsvakter i kommunerna, där det sägs uttryckligen i lagen att de ska vara anställda av bevakningsföretag, just för att det handlar om myndighetsutövning, säger Lars Sjöberg.
Seko organiserar arrestvakter som är anställda av polisen, vilket de är i bland annat Halland och Örebro län.
Ebrahim Nikkhah är Seko:s ordförande på polisen i Stockholm. Han är upprörd över hur upphandlingen av arrestvakterna gått till och anser att alla arrestvakter ska vara anställda av polisen.
– Då blir det inga problem med kompetens och befogenheter, säger Ebrahim Nikkhah.
Att arrestvakterna i Stockholm dessutom arbetar ensamma är ytterligare en komplikation och Seko har fört fram krav på att vakterna åtminstone ska vara två vid dörröppning. Vid polisen i Halland står det i de lokala föreskrifterna att det alltid ska vara två som arbetar i arresten,