Nuvarande avtalssekreterare Valle Karlsson är nominerad till ordförandeposten efter Janne Rudén. Valle Karlsson ställer upp om valberedningen och ombuden säger ja.

Seko Sjöfolk har öppet nominerat sin ordförande Kenny Reinhold till vice ordförande.

Valberedningen med Annika Kallin i spetsen är förtegen om sitt arbete. Ett förslag väntas i mars.

En betydande del av kongressens arbete går till att behandla de nära 100 motioner som kommit in. Motionärerna vill att kongressen säger ja till allt från sänkt arbetstid och barnomsorg dygnet runt, till en medlemsförsäkring som ger stöd i samband med våld i nära relationer.

En stor del av motionerna handlar om det förslag till nya stadgar som skickades ut på remiss under hösten. Många motioner säger nej till hela eller delar av förslaget. Inte minst kritiseras förslaget att de geografiska regionerna ska försvinna.

Seko Skåne skriver exempelvis att regionernas verksamhet måste utvecklas i stället för att avvecklas.

Mer resurser till regionerna, inte mindre, anser även Seko Bring citymail sektion syd.

I övrigt vill motionärerna bland annat att Seko ska verka för kortare arbetstid, tryggare anställningar och utbyggd barnomsorg. Seko bör verka för barnomsorg dygnet runt, veckans alla dagar, anser Seko Gävle Dala.

Flera motionärer vill att fackföreningsavgiften åter ska bli avdragsgill.

Seko Skåne och Seko Väst lyfter fram ungdomarnas betydelse för förbundets framtid. Unga och andra nya förtroendevalda bör få en mentor och rätt utbildning för sina uppdrag, menar motionärerna.

Några motioner berör Sekos grundläggande värderingar. Det bör skrivas in i stadgarna att Seko är en feministisk och antirasistisk intresseorganisation, föreslår Seko Gävle Dala. Mer jämställdhet är ett krav i flera motioner.

Regionstyrelsen i Skåne yrkar att Seko kräver att förtroendevalda skriver på en värderingsförsäkran om att de delar arbetarrörelsens värderingar om alla människors lika värde.

Seko Väst har en motion som behandlar frågan om våld i nära relationer. Tanken är att Seko ska utbilda förtroendevalda och anställda att känna igen tecken på våld, och hur man kan få den drabbade att söka hjälp. Seko bör teckna en medlemsförsäkring för detta.

Till sist: En motion från Gävle Dala vill att Sekotidningen ska komma ut oftare och föreslår minst 11 nummer per år mot dagens sex.