Det är Elektrikerna som lämnat in en anmälan till JO mot Elsäkerhetsverket. Förbundet anser att verket försökt mörka förslaget genom att inte presentera det för Elsäkerhetsrådet innan det skickades ut på remissrunda. Något som strider mot reglerna, enligt Elektrikerna.
   Elsäkerhetsrådet ska ha insyn i myndighetens verksamhet. Men enligt förbundet har det inte alls skett vad gäller lagförslaget.
   ”Därmed har generaldirektör, verksjurist och övriga beslutande tjänstemän gjort sig skyldiga till tjänstefel jämte brott mot offentlighetsprincipen”, skriver Elektrikerna på sin hemsida.
   Det kontroversiella förslaget går ut på att frånta arbetsgivarna elsäkerhetsansvaret och i stället lägga detta på den enskilde elektrikern. Detta ska ske genom en ny form av behörighet som alla elektriker måste ha och själva bekosta en utbildning för att få arbeta.
   Seko och Elektrikerna menar att förslaget kommer att slå sönder en väl fungerande bransch och hotar elsäkerheten.