Kvalificerade rederier ska kunna välja mellan vanlig bolagsbeskattning och tonnagebeskattning. Det menar skatteutskottet som föreslår att riksdagen i stora delar säger ja till regeringens förslag. Dock föreslår utskottet några ändringar i förslaget som bättre stämmer överens med ett beslut från EU-kommissionen.

Det handlar, som Sekotidningen tidigare rapporterat, om att regeringens ursprungliga förslag innehöll ett krav på att ett visst antal fartyg måste vara svenskflaggade för att rederiet ska kunna kvalificera sig för tonnageskatt.

Det kravet vill EU-kommissionen ha ändrat till att de ska vara flaggade i stat inom EES (EU och Island, Liechtenstein och Norge).

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med den ändringen.

Systemet med tonnagebeskattning ska utvärderas, bland annat för att undersöka om andelen svenskflaggade fartyg verkligen ökar i och med tonnagebeskattningen.

Utskottet föreslår att de nya reglerna börjar gälla den 20 oktober 2016.

Debatt och beslut i riksdagen ska hållas den 28 septmeber.