Överlag är reaktionerna mycket positiva till regeringens beslut att införa ett tonnageskattesystem från halvårsskiftet 2016.

– Det ser definitivt mycket bättre ut nu än tidigare, säger Pia Berglund, vd för Svensk sjöfart (som tidigare hette Sveriges redareförening).

Tonnageskatten beräknas kosta 45 miljoner kronor per år och ska finansieras inom sjöfartssektorn, bland annat genom neddragningar i det befintliga sjöfartsstödet.

Det ser Pia Berglund som ett problem. Hon påpekar också att tonnageskatten bara är en del i beslutsunderlaget för redarna.

– Det här är bara början. Nu har vi lagt grunden och måste börja bygga huset. Men det är en mycket viktig signal att regeringen tar sjöfarten på allvar, så det handlar nog minst lika mycket psykologi som ekonomi att man nu tagit det här beslutet.

I dag finns omkring 100 svenskflaggade fartyg. I samband med beslutet talade Svensk sjöfart om att det är möjligt att de 300 svenskägda fartyg som idag går under utländsk flagg skulle kunna flagga in, något som, enligt Svensk sjöfart skulle skapa 17000 nya jobb inom sjöfarten med kringliggande näringar.

Även Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk, är positiv, men inte heller han vill slå sig till ro.

– Tonnageskatten är en del. Men vi får inte tro att det är ett självspelande piano.

Han är positiv till samarbetet med Svensk sjöfart och Sjöbefälsförening som gemensamt lobbat för tonnageskatt.

– Nu måste vi gå vidare. Nu behövs en extra knuff med ett större grepp, där man ser över andra skatter och avgifter. Sedan finns det också regler och förordningar som gör det krångligare med svensk flagg.

Redarna själva är glada, om än något avvaktande.

– Vi är väldigt väldigt positiva till beslutet då detta är ett steg mot konkurrenskraftiga näringsvillkor för den svenska sjöfartsindustrin. Det är mycket viktigt och bra för hela branschen, säger Cecilia Kolga, informationschef på Wallenius.

Rederiet äger att 30-tal fartyg varav närmare hälften är svenskflaggade. De övriga har Singapore-flagg.

Men enligt henne är det för tidigt för Wallenius att ta beslut om huruvida man ska ansluta sig till tonnageskattesystemet, som är frivilligt, och om det kommer få effekter på hur man flaggar i framtiden.

– Det är många faktorer som ska tas i beaktande, inte bara skatt även om det är en mycket viktig faktor. Jag tror att vi kommer ta ett inriktningsbeslut någon gång under hösten.

– Ägaren Margareta Wallenius-Kleberg sa i en intervju för några år sedan att vi vill fortsätta vara ett svenskt rederi, men inte till vilket pris som helst. Och det sammanfattar ganska bra.

Och nu har priset sänkts?

– Ja, det är en mycket positiv signal till branschen, men som sagt är det för tidigt att uttala sig om hur vi ska göra, säger Cecilia Kolga.

På Furutank, som år 2009 flaggade ut till Färöarna, är tongångarna ungefär de samma.

– Det är väldigt positivt men eftersom vi inte vet var det landar och vi aldrig gissar när vi tar våra beslut så vet vi inte nu om det kommer bli några inflaggningar för oss, säger vd Lars Höglund.

Även han nämner finansiering som något som måste räknas in i ekvationen.

– Men om det skulle bli fråga om inflaggningar skulle det bara vara för nya fartyg, inte att vi flaggar tillbaka. Det kostar mycket att flagga svenskt.

Infrastrukturminister Anna Johansson har lovat att se över detta. I den maritima strategi hon presenterade nyligen lovade hon att Sverige skulle ha Europas bästa regelverk för sjöfarten.

– Det är klart det finns en längtan och en önskan för oss att ”komma hem”. Och om vi skulle få samma eller bättre regler jämfört med idag är det inte otänkbart att vi kommer tillbaka, säger Lars Höglund.

Donsötank är ett mindre rederi med sju tankfartyg, där alla seglar under svenskt flagg.

– För oss innebär tonnageskatten en större flexibilitet vid köp och försäljning av fartyg och kommer då att underlätta vid konjunktursvängningar. Tonnageskatten är kanske ännu viktigare för de större rederierna med externa aktieägare eller om ett rederi köper och säljer fartyg i en annan omfattning än vad vi gör, säger vd Ingvar Lorensson.

– Det är klart att det är positivt för svensk sjöfart med tonnageskatt. Vi har länge eftersträvat att svensk flagg ska vara så konkurrenskraftigt som möjligt och tillsammans med sjöfartsstödet och de förbättringar i regelverket som infrastrukturministern aviserat tror vi på en framtid för svensk sjöfart.

Tonnageskatt

Tonnageskatt är en frivillig skatt som rederierna kan ansluta sig till. Den innebär att rederierna betalar fasta taxor som utgår från storleken på fartygen, istället för den faktiska vinsten. Systemet skapar mer förutsägbarhet för redarna. Tonnageskatt finns i nästan alla andra europiska sjöfartsnationer.