–Vi har öppnat för fortsatta förhandlingar på alla berörda områden. Dock med ett viktigt tillägg. Inga förhandlingar kan avslutas eller undertecknas innan ITP frågan fått en lösning, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare på Seko.

Seko ställde in avtalsförhandlingarna på grund av osäkerhet kring den så kallade ITP-planen, som bland annat omfattar avtalspensioner.

Oklarheten beror på att PTK (en kartell för privatanställda tjänstemän) för drygt ett år sedan sade upp en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO från 1993. Överenskommelsen innebar att man för anställda som tidigare arbetat på statliga myndigheter och affärsverk gjorde ett undantag från regeln att arbetare och tjänstemän ska omfattas av olika pensionsavtal.

Istället har samtliga anställda på dessa avtalsområden fortsatt betraktats som tjänstemän och omfattats av ITP.

När PTK sagt upp överenskommelsen gäller, enligt PTK, gängse praxis på den privata delen av svensk arbetsmarknad, det vill säga att olika avtal ska gälla för arbetare och tjänstemän. De företag som vill teckna ITP-plan framöver får göra det för tjänstemän, enligt PTK. Arbetare ansluts till andra avtalsförsäkringar.

–På så sätt får dessa företag följa gängse regler och uppdelningar som gäller på det privata området, säger Dan Wallberg, pensionsansvarig på PTK.

För att Seko ska skriva under nya avtal vill förbundet ha helt klart från Almega vad som ska gälla.

Avtalen löpte ut sista mars men förlängs automatiskt med sju dagars uppsägningstid.