Även om det inte blir ett omedelbart förbud för ensamarbetande lokförare är Tony Gezelius nöjd. Han menar att Arbetsmiljöverkets villkor är så hårda att Veolia får svårt att leva upp till dem.

-Det saknas tid, resurser och personal för att genomföra de praktiska övningar som Arbetsmiljöverket kräver och en del av de tekniska lösningar som föreslås har prövats i Danmark utan framgång.

-Dessutom är det komplicerat att bygga om tågen, säger Tony Gezelius.

Arbetsmiljöverket har lagt ett förbud för ensamarbetande lokförare från och med den 2 februari 2015 om tre villkor inte uppfylls. Samtliga lokförare ska praktiskt öva evakuering och andra krissituationer, det ska finnas en handlingsplan för hur ofta övningarna ska genomföras och det ska till sist vara möjligt för lokförarna att göra så kallad efterkontroll från förarhytten.

Den enkla lösningen för Veolia är, enligt skyddsombuden, att helt enkelt se till att tågen är bemannade med lokförare och tågvärdar, enligt de krav som trafikhuvudmännen ställer.

För att ändå poängtera de akuta bristerna i arbetsmiljön för personalen på Öresundstågen har Tony Gezelius lämnat in en ”orosanmälan” till Öresundståg AB och de sju huvudmännen för trafiken. I den lyfter han fram en mängd brister i arbetsmiljön, såsom personalbrist, trasiga tåg, och förorenad luft ombord.

Han vill att skyddsombuden ska ha en direkt kontakt med Öresundståg för att diskutera arbetsmiljön och att Öresundståg ska begära veckovis rapportering om bemanningsläget.

-Dålig arbetsmiljö för personalen påverkar även resenärernas säkerhet och därmed kvaliteten i den trafik som Öresundståg betalar för, säger han. Vi vill ge Öresundståg en chans att förbättra situationen.