Samtidigt föreslår regeringen att bemanningsföretag ska släppas in i branschen. I dag är det främst redaren som har ansvar för att anställa personal och det ger ett samlat säkerhetsansvar.
Seko och befälsförbunden är överens om att en öppning för bemanningsföretag äventyrar säkerheten. I ett gemensamt remissvar skriver organisationerna att en befälhavare kan få problem med ordergivningen vid en nödsituation om personalen ombord har olika arbetsgivare.
Enligt Seko är båda förändringarna ett önskemål från arbetsgivarorganisationen Almega, som vill minska sina kostnader och ta in underentreprenörer i branschen, framförallt i skärgårdstrafik.
Hittills har sjömän haft full lön från första dagen vid sjukdom och enligt avtal 100 procents ersättning i 150 dagar. Regeringens förslag innebär att sjömän som arbetar i så kallad inre fart, det vill säga skärgårdstrafik och liknande, inte längre ska ha full ersättning. Samma sjukregler ska gälla för sjömän som för andra. Även sjömän som ligger ute långa perioder påverkas av förslaget. För dem ska de gamla reglerna bara gälla när de är ombord.
– Det betyder att de förlorar rätten till full ersättning om de blir sjuka när de är hemma och lediga, säger Mats Ekeklint.
Kollektivavtalet om full lön i 150 dagar kan strida mot de nya lagreglerna, men Seko gör bedömningen att det håller.
De nya sjukreglerna föreslås träda i kraft 1 februari 2011 och de nya anställningsreglerna