Den skadade kvinnan var vice lagledare och höll vid tillfället på att föra upp produktionsdata på en anslagstavla vid en betongpelare. Runt omkring stod ett stort antal tomma gallerburar, trots att det var utanför anvisat område som markerats med streck i golvet.
Det var trångt på platsen och därför kom en vändande truck att stöta till några gallerburar så att de trycktes upp mot betongpelaren där vice lagledaren stod. Hon fördes till sjukhus med omfattande skador på vänster ben, bland annat en underbensfraktur.
Personalen hade påtalat risken med hanteringen av gallerburar vid stora postmängder flera gånger till arbetsgivaren, utan att några åtgärder vidtogs. I Postens egen olycksfallsutredning framkommer att det fanns uppenbara brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet på terminalen, då tillbudsrapporteringen i syfte att förebygga arbetsskador inte fungerat.
Ett skyddsräcke hade sannolikt förhindrat olyckan, och efteråt har också ett räcke monterats på platsen.
Arbetsmiljöverket konstaterade att det fanns ett klart samband mellan olyckan och arbetsgivarens försummelse att göra något åt de påtalade riskerna. Därför vände man sig till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål med en begäran om åtalsprövning.
Den har nu gett till resultat att Posten Meddelande AB fått och godkänt ett strafföreläggande med företagsbot på 200 000 kronor för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada.

Hans Olof Wiklund