Ska små och medelstora företag undantas från arbetsmiljöregler enligt förslag i Refit-initiativet?

Vänsterpartiet:

Nej, arbetares hälsa ska gå först. Arbetsmiljöregler måste gälla för alla företag. EU-kommissionen talar om ”regelförenkling” men istället leder Refit till en avreglering av bland annat arbetsmiljöbestämmelser och information och samråd på arbetsplatsen.

Socialdemokraterna:

Nej, men vi ser gärna att man underlättar för små och medelstora företag genom att stödja deras arbetsmiljöarbete. Att undanta 99 procent av företagen från arbetsmiljöregler är extremt kortsiktigt och kommer att drabba både arbetstagare och företag.

Miljöpartiet:

Nej. Arbetsmiljöfrågorna är viktiga oavsett företagets storlek. Miljöpartiet vill ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv där människor inte riskerar att slitas ut i förtid.

Folkpartiet:

Nej, skyddet för säkerhet och hälsa ska inte bero på i vilket företag man arbetar. Arbetstagare i mindre företag ska inte särbehandlas eller utsättas för större risker än arbetstagare i stora företag. Ett generellt undantag från arbetsmiljöregler, anser vi därför är olämpligt, även om vi normalt välkomnar regelförändringar för företag. Viktigt att påpeka är dock att detta handlar om minimiregler, varför arbetstagare i Sverige inte kommer att påverkas.

Centerpartiet:

Ja, det är ett bra initiativ. Vi behöver gå igenom reglerna och reducera det administrativa krånglet, särskilt för små företag. Sen tycker vi generellt inte att arbetsmiljö är en fråga EU ska fokusera på. Arbetsmiljölagstiftningen i Sverige är väldigt bra.

Moderaterna:

Vi välkomnar kommissionens initiativ om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat samt dess arbete med att systematiskt och löpande identifiera och att förenkla EU-lagstiftning. Det är viktigt med ett fortsatt, intensifierat arbete på EU-nivå med att förenkla för företag och minska bördor till följd av regler.

Kristdemokraterna:

Det är en fråga vi anser att enskilda medlemsländer är bäst skickade att själva avgöra, inte genom REFIT-initiativet. Det finns anledning att löpande granska företagens regelbörda och ifrågasätta relevansen i alla arbetsmiljöreglerna. Detta ska sedan självklart vägas mot arbetstagarperspektivet.

Piratpartiet:

Piratpartiet har inte tagit ställning i den frågan, utan röstar med gruppen vi tillhör i parlamentet.