Kriminalvården dras med bemanningsproblem, vilket Sekotidningen tidigare har skrivit om. Nu larmar skyddsombud på Skogomeanstalten om att det ofta är för dålig bemanning på anstaltens centralvakt, det vill säga anstaltens sambandscentral.

På dagtid ska det vara fyra personer som bemannar centralvakten, men en person behöver ofta sköta uppgifter på annat håll på anstalten.

Detta riskerar säkerheten, enligt skyddsombudet Leif Kyldal som tycker att allt fler avsteg görs från den planerade bemanningen på anstalten.

— I vårt jobb där det finns risk för våld och annat riskerar vi att hantera incidenter sämre. Då är det bara till exempel tre som kan hjälpa till att ta hand om stökiga intagna, säger Leif Kyldal.

”Sliter att vara underbemannade”

Med färre i bemanningen ökar enligt honom även risken för felbeslut och att man till exempel missar kontroll av saker som lämnas in till intagna.

Då är man nere och nallar på säkerhetsnivån. Allt som oftast gör man tyvärr det

Leif Kyldal, skyddsombud på Skogomeanstalten

— På längre sikt sliter det på personalen att vara underbemannade. Vi blir tröttare, riskerar att inte tycka om vårt jobb, blir utslitna när vi kommer hem. Kanske väljer man då att ta ett annat jobb, säger Leif Kyldal.

Anmälde problem till Arbetsmiljöverket

När Leif Kyldal inte fick gehör för problemen hos arbetsgivaren skickade han in en 6:6 a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

I den uppmärksammar han även att outbildade vikarier användas i stor utsträckning och att arbetsgivaren inte tar höjd för ”arbetsbelastningstoppar”. Om en intagen till exempel behöver köras till sjukhus händer det att bemanningen hamnar under den så kallade omvårdnads- och säkerhetsnivån.

Leif Kyldal, skyddsombud på Skogomeanstalten.

— Den får man inte röra, för då är man nere och nallar på säkerhetsnivån. Allt som oftast gör man tyvärr det om någon till exempel behöver köras till sjukhuset. Helt plötsligt är vi en person för lite en timme eller två, säger Leif Kyldal och tillägger:

— Det är ganska allvarligt när man går ner på en sådan nivå, då är man väldigt sårbar.

Anstaltschefen: Inte under säkerhetsnivån

Anstaltschefen på Skogomeanstalten, Fredrik Lundberg, har en annan syn på saken. Enligt honom har bemanningen inte varit under säkerhetsnivån.

— Min uppfattning är att vi inte går under bemanningsmål och inte heller under säkerhetsnivån, säger han.

Han förklarar att centralvakten är den högst prioriterade verksamheten på Skogomeanstalten.

— Så vi kommer att tillsätta resurser till den om det behövs. Vi kan stänga ner sysselsättningsverksamheten och annan verksamhet om behovet uppstår, vilket vi också har fått göra, säger han.

Går oftare ner på helgbemanning

Det som har skett enligt Fredrik Lundberg är att anstalten har varit tvungen att gå ned på helgbemanning när det till exempel har varit mycket sjukfrånvaro under pandemin.

— Vi har haft perioder med smitta på anstalten och ganska höga sjukfrånvarotal. Eftersom vi inte har den förmånen att kunna stänga ner verksamheten har vi nödgats gå ner på helgbemanning, säger Fredrik Lundberg.

”Använder oss inte av outbildade vikarier”

Att anstalten skulle använda sig av outbildade vikarier i stor utsträckning håller han inte med om. Vikarierna har visserligen inte gått Kriminalvårdens grundutbildning, men de har fått en 14 dagars introduktion samt introduktion för arbete i centralvakten.

Enligt Fredrik Lundberg får vikarier endast göra arbetsuppgifter som de är behöriga till att göra.

— Eftersom centralvakten är en prioriterad arbetsplats plockar vi in personer som vi bedömer är lämpliga för arbetet. Vi använder oss inte av outbildade vikarier, säger han.

6:6 a-anmälan avslogs

Sammantaget skiljer sig synen på bemanningssituationen mellan skyddsombud och arbetsgivare, samt hur detta har hanterats.

Arbetsmiljöverket har avslagit nuvarande 6:6 a-anmälan. Enligt anstaltschefen för att det ska hanteras som en samverkansfråga och enligt skyddsombudet på grund av att anmälan inte var formulerad korrekt för att klara en juridisk prövning.

Oavsett så har ett möte nu skett med fackliga representanter och anstaltsledning för att reda ut situationen.

– Det finns ingen motsättning i att vi vill ha en god bemanning och hög utbildningsnivå. Där är vi överens, säger Fredrik Lundberg.

Vad är en 6:6 a-anmälan?

Om du upptäcker att din arbetsgivare inte gör något åt en riskfylld arbetsmiljö kan du som anställda vända dig till chefen och be om åtgärder. Om det inte hjälper kan skyddsombudet lämna in en formell begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagens 6 kapitel paragraf 6a). Det brukar kallas 6 6a)-anmälan. Den ska ha en tidsgräns och om arbetsgivaren inte svarar inom den gränsen eller om svaret inte är tillräckligt kan skyddsombudet gå vidare med en anmälan till Arbetsmiljöverket.

För att Arbetsmiljöverket ska kunna ingripa måste anmälan ha gjorts på rätt sätt och de risker som tas upp måste finnas i arbetsmiljölagen. Om Arbetsmiljöverket bestämmer sig för att gå vidare görs i regel en inspektion.