– I dag har vi många svenska fartyg som är flaggade i andra länder. Min ambition är att vi ska öka inflaggningen och öka den svenska handelsflottan, säger Andreas Carlson (KD).

Varför är det viktigt?

– Vi är helt beroende av sjöfarten för vår utrikeshandel. Att ha en robusthet och rådighet över flottan i ett säkerhetspolitiskt tufft läge.

– Det är nödvändigt för sektorn i sig. Det är många jobb som skapas. Det är också betydelsefullt för jobb och tillväxt på den svenska arbetsmarknaden.

Behövs det också svenska sjömän?

– Det är precis det jag var inne på. Svenska handelsflottan behövs. Men vi behöver också ha en kompetensförsörjning i svensk sjöfart.

Förslag om skattelättnader

Regeringen har en pågående utredning. Bland annat finns förslag på skattelättnader för svenska rederier. Detta för att inte fler fartyg ska registreras utomlands.

Andreas Carlson nämner också andra insatser som gjorts. Föreskrifter har ändrats för att kunna sjösätta en flexiblare utbildning för blivande fartygsbefäl.

– Vi tittar även på andra åtgärder för att underlätta för kompetensförsörjningen i sjöfarten, säger Andreas Carlson.

Vad mer kan göras för att locka fler till sjöss?

– Man behöver upplysa allmänheten om hur viktig sjöfarten är. Det är därför jag lyfter sjöfarten i många sammanhang. Det är ett av de helt avgörande trafikslagen för vår utrikeshandel, våra varor och livsmedelsförsörjning.

Går inte att kräva svenskflaggat

Upphandlingen av Gotlands färjetrafik har seglat upp som en aktuell fråga med tanke på säkerhetsläget i vår omvärld. Hur viktigt är det för dig att det blir ett svenskt rederi som sköter den trafiken?

– Jag tror att alla förstår betydelsen av att öka svensk sjöfartskonkurrenskraft. Att ha fler och inte färre svenskflaggade fartyg. Sedan är upphandlingsreglerna sådana på EU-nivå att den typen av krav inte per definition kan ställas, säger infrastrukturministern.

Men skulle regeringen och du som minister kunna göra mer för att begära ett undantag från EU?

– Det finns inte några möjligheter att påverka upp- handlingen från ett enskilt statsråd. Det är Trafikverket som har det ansvaret. Men jag förutsätter att de tar in säkerhetsaspekter i den upphandling som pågår, säger Andreas Carlson.