Enligt Transportstyrelsen har Trafikverket i egenskap av infrastrukturförvaltare en skyldighet att säkerställa att personal kontrolleras innan arbeten på järnvägen påbörjas. Något som inte gjorts, och som ökat risken för tillbud och olyckor, enligt Transportstyrelsen.

Det handlar om signal- och bantekniker, besiktningsmän, skydds- och säkerhetsledare, som utför säkerhetsklassade arbetsuppgifter och som är anställda hos Trafikverket entreprenörer.

Medger brister

Kravet från Transportstyrelsen är: med start från 3 juli har Trafikverket fram till den 3 oktober på sig att besvara hur den bristande kontrollen ska rättas till. Annars krävs verket på ett vitesbelopp om en miljon kronor var tredje påbörjad månad fram till dess att åtgärder vidtagits.

I slutet av juni svarade Trafikverket på hur kontrollerna ska förbättras. I ett dokument som skickats till Transportstyrelsen, som Sekotidningen tagit del av, medger Trafikverkets säkerhetsdirektör, Anders Lindén, att styrning, stöd och genomförande av kontroller för kompetens- och behörigheter behöver utvecklas.

”Konsekvensen är att det finns viss risk att obehörig personal hos kontrakterad leverantör vistats inom etableringsområdet, om kontrakt och krav inte följs” skriver han i dokumentet.

Vid olyckor, tillbud och långvarig arbetsfrånvaro har Trafikverket ett krav på sig att vidta åtgärder för uppföljning och kontroll av personal. Anders Lindén förklarar att detta kontrolleras i dagsläget i anbudsskedet, kontraktsgenomgång, vid startmöte och regelbundet vid byggmöten. Samtidigt säger han att styrdokument ska skärpas upp:

”Kraven för hur personal tas ur samt återinsätts i säkerhetstjänst kan uppfattas som otydliga, vilket kan medföra en risk för felaktigt förfarande”, står det.

Fram till 2015 hade Trafikverket ett register över all den externa personalens kompetens och behörighet. Att registret lades ner har kritiserats. Nu ska Trafikverket se över om det ska återinföras.

”Finns förståelse”

I svaret till Transportstyrelsen framgår att arbetet med att skärpa kontrollerna ska genomföras fram till juni nästa år. 

”Några av dessa (åtgärder, reds anm.) har nära koppling till upphandling av leverantörer och Trafikverkets egen personal. Trafikverket tar nu fram en handlingsplan för att omhänderta de förbättringsmöjlighter som identifierats. Trafikverket kommer bland annat se över stickprovsuppföljningen och Trafikverket internrevison kommer genomföra revisioner avseende kompetens och behörighet både för egen och anlitad personal,” skriver Anders Lindén.

Trafikverket och Transportstyrelsen har i dagarna träffats.

– Det finns en förståelse för respektive organisations ståndpunkt utgår från. Nu analyseras vad detta innebär för att ta beslut om hur man går vidare. Innan vi kommit dit kan vi inte kommentera, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Enligt Transportstyrelsen är förslagen på åtgärder från Trafikverket inte tillräckliga:

– Vi kräver att Trafikverket ska svara ytterligare. Vi har inte släppt på något vitesutdömande, säger Monica Näslund, som är pressansvarig. 

I en tidigare version förekom uppgifter om att Trafikverket hade fram till den 3 juli på sig att lägga fram förslag på hur bristerna ska åtgärdas. I själva verket ska förslaget vara klart den 3 oktober. De tidigare felaktigheterna bygger på ett pressmeddelande från Transportstyrelsen.