I faktabladet, som tagits fram av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), anges de sektorer som är samhällskritiska:

Energiförsörjning, Finansiella tjänster, Handel och industri, Hälso- och sjukvård samt omsorg, Information och kommunikation, Kommunalteknisk försörjning, Livsmedel, Militärt försvar, Offentlig förvaltning, Skydd och säkerhet, Socialförsäkringar, Transporter, Stödfunktioner till ovanstående samhällsviktiga verksamheter.

Faktabladet riktar sig till arbets- och uppdragsgivare som nu ska analysera och bedöma vilka delar av deras verksamhet som är samhällsviktiga.

Sekos branscher berörs

Detta togs fram på uppdrag av regeringen och tanken är alltså att möjliggöra för fler Covid-19-tester. Staten står för kostnaden. Det är enbart de anställda som har symtom som får testas och utifrån behovet av bemanning på arbetsplatsen.

Vi kommer att gå ut med information till våra medarbetare hur man ska gå tillväga i kontakten med sjukvårdsregionerna. Sjukvården avgör sen nästa steg

Martin Klaar, Kriminalvården..

Flera av Sekos branscher berörs, exempelvis Kriminalvården, Migrationsverkets förvar, Postnord, Green cargo, Infranord.

Inom Migrationsverket ska anställda inom förvaret som är sjukanmälda och endast har lindriga symptom testas:

”Det är de medarbetare som funderar på om de borde stanna hemma eller inte som vi vill testa. Är man sjuk ska man fortsatt stanna hemma och vid behov ta hjälp av sjukvården”, skriver Pierre Karatzian, presskommunikatör.

Det första testades i slutet av maj. Hittills har ett 20-tal medarbetare testats, och ett fåtal varit positiva.

Anställda på Kriminalvården ska få information i närtid:

”Vi kommer att gå ut med information till våra medarbetare hur man ska gå tillväga i kontakten med sjukvårdsregionerna. Sjukvården avgör sen nästa steg. Vi kommer såklart följa detta som myndighet utifrån MSB:s beslut och hur det efterlevs av sjukvårdsregionerna”, skriver Martin Klaar, insatschef Personal nationella staben för Corona.

Fakta: Testningen

  • Sveriges 21 regioner ansvarar för testningen av personer inom samhällsviktig verksamhet.
  • Hur testningen praktiskt går till skiljer sig från region till region, och olika regioner har kommit olika långt i arbetet.
  • Beslut om att testas ska ske i överenskommelse mellan anställda och ansvarig chef.
  •  Det finns i dag två olika test, ett antikroppstest och ett annat för de som har symtom. Det är det sistnämnda som erbjuds inom samhällsviktiga sektorer.

Källa: Folkhälsomyndigheten, MSB

Inom Postnord är det nu upp till de lokala cheferna i landet, som har personalansvaret, att reda ut hur provtagningen ska genomföras. De får nu avgöra när, om, hur testerna ska ske, uppger bolagets presstjänst.

I region Stockholm ska all personal inom kollektivtrafiken, som bär på symtom testas. Det uppgav trafikregionråd Kristoffer Tamson (M) i början av juni.

Exakt när testningen startar är ännu oklart. Men provtagningen ska göras vid vårdcentraler, och målet är att 40 000 ska göras i hela regionen, då ingår andra arbetsgrupper än de i kollektivtrafiken.

Ska provtagning erbjudas?

Vattenfall tillhör sektorn energiförsörjning och svarar så här:

”Vattenfall står i kontinuerlig kontakt med MSB genom Energiföretagen och följer de riktlinjer som finns”, skriver Henrik Svensson, presskommunikatör.

Energiföretagen hänvisar till MSB:s lista över vilka funktioner/tjänster som berörs. Dessa är bland andra drift och felavhjälpande underhåll, styrning och övervakning, lager och depåer.

Fakta: 5 prioritetsgrupper för tester

  1. Patienter som är i behov av vård, personer som tillhör någon riskgrupp, samt boende inom omsorg och på institutioner.
  2. Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg.
  3. Personal inom samhällsviktig verksamhet.
  4. Övriga relevanta delar av samhället.

Källa: MSB, Folkhälsomyndigheten

På godsföretaget Green cargo ska anställda inom trafikledningen få möjlighet att testas om de påvisar symtom på covid-19. Företaget är i kontakt med regionsjukvården om när testningen kan påbörjas.

SJ anser inte att företaget tillhör en samhällsviktig funktion som bör erbjuda anställda provtagning vid misstanke om covid-19:

”Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om ny kunskap eller nya rekommendationer från myndigheterna kommer kan beslutet om testning omprövas längre fram”, skriver Anton Almqvist-Källén, presskommunikatör.

Infranord, som bygger och underhåller järnväg, uppmanar medarbetare att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom och vid behov erbjuds testning via företagshälsovården.

”Vi är samhällsviktiga i egenskap av att vi arbetar på uppdrag med felavhjälpning och underhåll av infrastrukturen för järnväg”, skriver Louise Westerdahl, kommunikationsstrateg.

Trafikverket uppger att det är framför allt anställda inom trafikledning/styrning och drift av järnväg och viktiga vägstråk, samt vägfärjor som ska erbjudas test.

”Sen finns det delar som kan kopplas till dessa i form av kraftförsörjning och stödsystem, med andra ord elektricitet och IT-styrning/övervakning”, skriver Bengt Olsson, presschef, i ett mejlsvar, och fortsätter:

”Vi håller på att söka leverantör, och titta på hur vi kan få till tester för vår personal som upplever symtom. Här återstår det arbete då det inte finns någon nationellt sammanhållen hantering utan att respektive verksamhet får söka själv inom respektive sjukvårdsregion.”

Trafikverket uppger även att huvudentreprenörerna för järnväg, Infranord, Strukton rail, NRC group, ansvarar själva för sin personal, därmed också att erbjuda de som har samhällsviktiga funktioner test, om behovet finns.

Rederiet Wallenius testar sedan tidigare besättning som arbetar på fartygen.

Sjöfartsverket ska erbjuda anställda som har samhällsviktiga tjänster testning.

Sekotidningen har även varit i kontakt med flera andra arbetsgivare, som ingår, eller eventuellt kan tillhöra någon av listans kategorier. Dessa är Citymail, rederiet Tärntank, Skanska, Strukton, NCC, försvaret. Men ingen av dessa har hittills svarat om provtagning ska erbjudas.