Idag går tiden ut för fack och arbetsgivare att komma överens om en förändring av anställningsskyddet. LO, privattjänstemännen i PTK och Svenskt näringsliv väntas fortsätta förhandla in i det sista. Enligt uppgift i media har fristen förlängts till 03 i natt.

I korthet kan man säga att det handlar om hur det ska gå till när arbetsgivare anställer och säger upp personal. Trygghet för den anställde ställs mot frihet för arbetsgivare att bestämma över sin verksamhet.

En kompromiss om LAS

Arbetsgivarna vill att det ska bli lättare att säga upp anställda av personliga skäl och att de ska få välja vem som ska få vara kvar vid nedskärningar.

Facken vill å sin sida ha ökad trygghet för visstidsanställda och ett bättre stöd och hjälp till de som sägs upp. Det ska inte gå för en arbetsgivare att utnyttja människors utsatthet och bara erbjuda arbete när det passar.

Till synes motstridiga mål, men tanken är att parterna genom att förhandla ska ge och ta och hitta en kompromiss.

En inte alltför vågad gissning är att kompromissen innebär en något sämre trygghet för fast anställda, och något bättre för de som i dag inte har någon trygghet alls.

Moroten för facken att gå med på en något sämre ställning för de med fast anställning skulle vara att de som sägs upp får bättre möjligheter att omskola sig och skaffa nytt jobb.  Kanske också en högre a-kassa i parternas egen regi.

Kritik mot LAS-utredningen

En stark påtryckning på parterna kommer från regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet. De är ense om att om fack och arbetsgivare inte kommer fram till ett avtal kan det istället bli en lagändring som bygger på ett utredningsförslag som lades fram i juni i år.

Utredningens förslag fick tummen ner av nästan alla, såväl fack som arbetsgivare var kritiska. Förslaget går i korthet ut på att göra det billiga och lättare att säga upp anställda. Och att arbetsgivare ska få större möjligheter att välja vem som ska få sägas upp.

Även arbetsmarknadsminister Eva Nordmark avvisade förslaget med argumentet att det hotade maktbalansen mellan fack och arbetsgivare. C och L står dock bakom förslaget.

Alltså är pressen på parterna stor.

LAS-utredningens förslag

  • Alla arbetsgivare ska få undanta fem anställda vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta ska kunna genomföras fyra gånger per år.
  • När en arbetsgivare med högst 15 anställda säger upp en anställd av personliga skäl ska uppsägningen inte gå att ogiltigförklara. Om den visar sig vara fel efter att frågan prövats ska den enskilde kunna få åtta månadslöner i skadestånd. Den enskilde får inte tillbaka sin anställning.
  • Hos större arbetsgivare ska det vara möjligt att ogiltigförklara uppsägning av personliga skäl, men då försvinner rätten att behålla anställningen under en tvist. Idag behåller den uppsagde sin anställning och har lön under tvistetiden.
  • Utredningen föreslår utökad rätt till kompetensutveckling.

Om de ändå misslyckas och regeringen lägger fram ett förslag som bygger på utredningen från i somras har Vänsterpartiet lovat att försöka fälla förslaget och ställa förtroendefråga i riksdagen. Alltså kan ett misslyckande i dag eller i natt leda till regeringskris.

Vad handlar då förhandlingarna om?

Grunden för samtalen är lagen om anställningsskydd, LAS, som reglerar anställningsskyddet och vilka typer av anställningar som är lagliga. Lagen tillkom 1974 och har ändrats många gånger.

I LAS finns regler om när arbetsgivare får säga upp anställda, hur det ska gå till och vem som får sägas upp.

Det finns två former av saklig grund för uppsägning. Antingen att det är arbetsbrist, vilket arbetsgivaren i stort sett bestämmer själv och som utgår ifrån att det inte finns jobb för alla.

Eller, så handlar det om uppsägning av personliga skäl. Då rör det som om en person som grovt misskött sitt arbete eller uppträtt olämpligt. Vad som godkänns som saklig grund för uppsägning av personliga skäl har under åren avgjorts i Arbetsdomstolen.

”Sist in – först ut”

Fack och arbetsgivare kan teckna avtal som avviker från de flesta av lagens regler. Så är det till exempel med turordningen, det vill säga fack och arbetsgivare kan gå ifrån regeln att den som har kortast anställningstid ska sluta först, det som kallas ”sist in-först ut-regeln”.

Istället gör man upp en turordningslista, med exempelvis pensionslösningar för de som är äldre och annars skulle ha rätt att stanna.

Krav från parterna

  • Arbetsgivarna vill att det ska bli lättare att säga upp personal och att välja vem som ska sluta. Enligt arbetsgivarna ska ”personliga skäl” kunna vara dåliga prestationer, samarbetsproblem och misskötsamhet.
  • LO vill ha ökad trygghet och minska möjligheterna för arbetsgivare att använda osäkra anställningar. I dag kan arbetsgivare anställa helt efter behov.
  • Tjänstemännen och akademikerna inom PTK vill att arbetsgivarna ska ge kompetensutveckling och man vill ha förbättringar när det gäller så kallad omställning. Det vill säga at de ska finnas mer hjälp till den som behöver nytt arbete.

Det går däremot inte för fack och arbetsgivare att komma överens om andra regler för saklig grund när det gäller personliga skäl. Här är det lagen som gäller.

LO lyfter otrygga anställningar

Av LAS framgår också vilka anställningsformer som är lagliga. Till exempel allmän visstidsanställning, säsongsanställning och vikariat. Det normala ska dock vara fast anställning.

Det är den här sista punkten, om anställningsformer, som är skälet till att LO 2017 vände sig till arbetsgivarna för att förhandla om en förändring av LAS.

LO ville lyfta fram att allt fler har otrygga anställningar, såsom sms-jobb och anställningsavtal utan rätt till en enda timmes jobb. Vilket, enligt LO, beror på att det är tillåtet med allmän visstidsanställning, en anställningsform som ger arbetsgivaren i stort sett fria händer att anställa utan några löften om arbetstid och därmed inkomst. Kallas också att anställa efter behov.

Samtal har pågått i flera år

Det här ville LO ändra på.

Arbetsgivarna i Svenskt näringsliv sa ja till att förhandla eftersom de också vill ha förändringar av LAS. Arbetsgivarna såg en möjlighet att få igenom några av sina krav, det vill säga att den som är fast anställd inte ska ha lika starkt anställningsskydd som idag och att arbetsgivarna i högre grad ska få välja vem som ska sluta när det är arbetsbrist, det som kallas turordning.

Samtalen mellan parterna har pågått till och från sedan 2017 men det var hösten 2019 som det brände till ordentligt när flera LO-förbund, varav Seko är ett, fick veta att LO förhandlat om att ändra saklig grund för uppsägning av personliga skäl.

Det ingick inte i LO:s uppdrag ansåg kritikerna och hoppade av. Även tjänstemannaförbund som Lärarnas riksförbund motsätter sig att saklig grund ändras.

Omstart i förhandlingarna

I augusti gjorde LO en omstart och kom överens om att fortsätta förhandla, under förutsättning att saklig grund inte var med.

Under den dryga månad som parterna förhandlat har det framkommit att saklig grund ändå är med i samtalen, eftersom arbetsgivarna i Svenskt näringsliv vill ha en ändring av dessa regler. Det är än så länge oklart hur de kritiska förbunden ställer sig till det. LO:s representantskap ska säga ja eller nej till förhandlingsresultatet och på det mötet måste 60 procent vara för ett godkännande.

Det spekuleras om att några fack, på egen hand, kan skriva på ett avtal och att det på så sätt ändå skulle omfatta alla. Tanken är att avtalet mellan parterna ska ligga till grund för ändringar i LAS.