–Förslagen är precis så dåliga som ryktena sa. Jag kan bara säga som alla andra: det ska kastas papperskorgen, säger Seko ordförande Valle Karlsson.

–Om förslaget blir verklighet försvinner anställningsskyddet i små företag och vi får tysta, rädda arbetsplatser, lägger han till.

Utredningen, som presenterades idag, har flera förslag som förändrar anställningsskyddet. Det handlar framför allt om turordningsreglerna och uppsägning av personliga skäl. Indelningen i turordningskretsar kommer enligt förslaget att minska de anställdas möjligheter att stanna kvar i sin anställning.

Ett förslag är att alla arbetsgivare ska få undanta fem anställda vid en uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta kan genomföras fyra gånger per år och enligt LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson innebär förslaget att företag med få anställda kan byta ut sin personal på ett år.

På en pressträff i dag kallade han utredningen ett skitförslag.

Saklig grund

I Lagen om anställningsskydd, LAS, slås det fast att en arbetsgivare inte kan säga upp vem som helst efter eget huvud. I stället måste en uppsägning från arbetsgivaren alltid ske på saklig grund.
Det finns två typer av saklig grund. Den ena är arbetsbrist, den andra personliga skäl.
* Arbetsbrist innebär att det enligt arbetsgivaren inte finns tillräckligt med jobb för alla. Vem som ska sägas upp avgörs enligt turordningsreglerna. I grunden är det den som har kortast anställningstid som får sluta först.
* Personliga skäl innebär att arbetsgivaren kan säga upp en person som misskött arbetet eller uppträtt olämpligt.
* Vad som godkänts som saklig grund har avgjorts i Arbetsdomstolen.

Andra förslag i utredningen är att när en arbetsgivare med högst 15 anställda säger upp en anställd av personliga skäl ska uppsägningen inte gå att ogiltigförklara. Om den visar sig vara fel efter att frågan prövats ska den enskilde kunna få åtta månadslöner i skadestånd. Uppsägningen får inte strida mot bland annat diskrimineringslagen. Den enskilde får inte tillbaka sin anställning.

Hos större arbetsgivare ska det vara möjligt att ogiltigförklara uppsägning av personliga skäl, men då försvinner samtidigt rätten att behålla anställningen under en tvist. Idag behåller den uppsagde sin anställning och har lön under tvistetiden.

Enligt förslaget kan den som sägs upp få behålla anställningen under tvisten om det i ett förhandsbeslut i domstol går att visa att uppsägningen är osaklig.

–Det skulle bli den anställde och facket som måste bevisa att uppsägningen är osaklig, inte arbetsgivaren som i dag, säger Valle Karlsson.

Alla fackliga organisationer är kritiska till utredningen, medan bland andra arbetsgivarorganisationen Almega säger att det är ett steg i rätt riktning.

Utredningen menar att de anställdas rätt till kompetensutveckling väger upp förslagen som minskar anställningstryggheten.

Det håller inte Sekos ordförande med om. Enligt Valle Karlsson är de omställningsavtal som idag finns mellan fack och arbetsgivare betydligt bättre.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, som tillsatte utredningen för ett år sedan, har i dag gått ut i media och kritiserat utredningens förslag. Hon menar att de inte lever upp till kravet i direktiven att behålla balansen mellan fack och arbetsgivare. Om förslaget ska ligga till grund för lagändringar så blir det inte i den form som lades fram idag, säger hon.

Om parterna på arbetsmarknaden kan komma överens om ett avtal om ändringar i anställningsskyddet kommer utredningsförslaget inte att bli verklighet.

Parterna har förhandlat, men i slutet av 2019 hoppade flera LO-förbund av förhandlingarna, bland andra Seko. Orsaken var missnöje med hur förhandlingarna skötts.

–Vi vill förhandla men inte om vad som helst. Exempelvis inte om att ta bort saklig grund för uppsägning, säger Valle Karlsson.

I augusti ska LO:s representantskap ta ställning till om LO ska fortsätta förhandla eller göra en omstart. Beslutet bygger på motioner till LO:s kongress från Seko och andra förbund.

”En moderniserad arbetsrätt”

Regeringen tillsatte 2019 utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” som presenterades den 1 juni 2020.

Syftet var enligt direktiven ”att föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls”.

Direktivens fyra områden:
• Utredningen ska utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS.
• Utredningen ska utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.
• Utredningen ska utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägning samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.
• Utredningen ska överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.