–Det känns bra, och särskilt bra att beslutet fattades i enighet och utan det blev någon debatt. Vi tycker olika i flera frågor, beroende på att villkoren för förbundens medlemmar skiljer sig åt, men vi går fram tillsammans, säger Sekos ordförande Valle Karlsson.

Öppen process

Han är särskilt nöjd med att representantskapet ställde sig bakom kravet från flera förbund på att frågan om saklig grund inte får tas upp i förhandlingarna.

–Det är inte och ska inte vara förhandlingsbart. Saklig grund är fundamentet i anställningsskyddet. Om tryggheten minskar får vi tysta arbetsplatser. Coronakrisen har visat hur viktig tryggheten är, säger han.

Saklig grund

Lagen om anställningsskydd slår fast att en arbetsgivare inte kan säga upp vem som helst efter eget huvud. I stället måste en uppsägning från arbetsgivaren alltid ske på saklig grund.
Det finns två typer av saklig grund.
Den ena är arbetsbrist, den andra personliga skäl.
Arbetsbrist innebär att det enligt arbetsgivaren inte finns tillräckligt med jobb för alla. Vem som ska sägas upp avgörs enligt turordningsreglerna. I grunden är det den som har kortast anställningstid som får sluta först.
Personliga skäl innebär att arbetsgivaren kan säga upp en person som misskött arbetet eller uppträtt olämpligt.
Vad som godkänts som saklig grund har avgjorts i Arbetsdomstolen.

Förutom att frågan saklig grund försvinner från dagordningen i de kommande förhandlingarna har representantskapet tagit intryck av kritiken från Seko, Fastighets, Byggnads, Målarna och Kommunal när det gäller insyn och delaktighet i förhandlingarna. I de fortsatta förhandlingarna säkerställs att alla förbund får inflytande och kan påverka.

–Vi ska ha en öppen process så att ett förhandlingsresultat inte kommer som en blixt från klar himmel, säger Valle Karlsson.

Hösten 2019 kände sig flera förbund förda bakom ryggen av LO, som enligt kritikerna förhandlat om saklig grund, trots att man tidigare varit överens om den frågan inte skulle tas med.

Stärka tryggheten

Seko, Fastighets, Kommunal, Byggnads och Målarna valde att lämna förhandlingarna i protest. Pappers hade redan innan ställt sig utanför. 

När det finns ett färdigt avtalsförslag ska det först behandlas i LO:s styrelse, därefter av LO:s representantskap där det krävs minst 60 procents majoritet för beslut, samt i varje förbundsstyrelse. Om LO säger ja, kan enskilda förbund ändå ställa sig utanför

Tanken är att det ska finnas ett färdigt förslag i september månad.

Hösten 2017 begärde LO förhandlingar med Svenskt näringsliv om trygghet och omställning på arbetsmarknaden. LO ville stärka tryggheten för visstidsanställda och garantera rätten till heltid genom avtal med arbetsgivarna. LO lyfte också fram behovet av ökade möjligheter till omställning, det vill säga fortbildning och utbildning av anställda.

Trycket är stort på parterna att komma överens eftersom regeringen och samarbetspartierna beslutat att ett avtal går före en lagändring som bygger på den statliga utredningen ”En moderniserad arbetsrätt”, som lade fram sina förslag i somras.

LO och förbunden är mycket kritiska till utredningens förslag om bland annat ändrad turordning och menar att utredningen ska slängas i papperskorgen.

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd, LAS, är den lag som skyddar anställda vid uppsägning och avsked. Lagen innehåller även regler om vilka anställningsformer som är tillåtna, där grunden är fast anställning. Det finns möjlighet för fack och arbetsgivare att teckna avtal som avviker från lagens regler.