Vad vill partierna göra för att förbättra arbetsmiljön?

Vänsterpartiet

Hur ser ni på skyddsombudens roll?

Vänsterpartiet vill stärka skyddsombudens ställning. Vi vill bland annat stärka skyddsombudens rätt till utbildning och utöka de regionala skyddsombudens tillträdesrätt.

Vilken åtgärd är viktigast för att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser?

Den viktigaste åtgärden är att stärka skyddsombudens ställning så att de får bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Skyddsombudsutbildningens längd bör uppgå till minst fem dagar.

Det bör även införas en lagstadgad rätt till vidareutbildning och fortbildning för skyddsombud motsvarande en dag per år.

Socialdemokraterna

Hur ser ni på skyddsombudens roll?

Skyddsombuden har en oerhört viktig roll. Vi anser att skyddsombudens befogenheter, anställningstrygghet och kompetensutveckling inom sitt uppdrag bör stärkas.

Vilken åtgärd är viktigast för att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser?

Bland annat behöver vi förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön genom att stärka arbetsmiljöarbetet och satsa på förebyggande arbete, tillsynsarbete och arbetslivsforskning.

Framför allt behöver vi bekämpa dödsolyckor så att ingen ska riskera att skadas eller dö på jobbet.

Miljöpartiet

Hur ser ni på skyddsombudens roll?

Skyddsombuden spelar en helt avgörande roll för att arbetsmiljöarbetet ska fungera fullt ut. Det är en fantastisk resurs att vi i Sverige har så många skyddsombud på arbetsplatser över hela landet.

Vilken åtgärd är viktigast för att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser?

Vi behöver bryta de bakomliggande orsakerna till den arbetsrelaterade psykiska ohälsan. Det handlar om osäkra anställningsvillkor, orimliga krav, bristande inflytande, mobbning och trakasserier.

Centerpartiet

Hur ser ni på skyddsombudens roll?

Skyddsombuden har en viktig roll på arbetsplatsen att säkerställa en god arbetsmiljö. Så ska det även fortsättningsvis vara. Däremot är vi kritiska till det förslag som fanns om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud. Vår utgångspunkt är att ansvaret för tillsynen av arbetsmiljön är och måste vara ett myndighetsansvar.

Vilken åtgärd är viktigast för att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser?

Det är otroligt viktigt att arbetsgivare ges förutsättningar att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Här behövs specifika satsningar, särskilt gentemot små företag som har mer begränsade resurser än stora företag.

Liberalerna

Hur ser ni på skyddsombudens roll?

Vi har varit skeptiska till de regionala skyddsombuden som införts. Det ger allt för stor makt och ansvar till facken för arbetsmiljön. Vi menar att myndigheten behöver kliva fram.

Vilken åtgärd är viktigast för att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser?

Det måste bli enklare att anonymt slå larm om missförhållanden. Arbetsmiljöverket behöver upprätta bättre visselblåsarfunktioner.

Moderaterna

Hur ser ni på skyddsombudens roll?

Vi moderater menar att skyddsombuden fyller en viktig funktion på svenska arbetsplatser.

Vilken åtgärd är viktigast för att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser?

Det viktigaste för att säkerställa en bra arbetsmiljö är ett välfungerande förebyggande arbetsmiljöarbete ute på arbetsplatserna – här har både Arbetsmiljöverket och parterna en viktig roll.

Kristdemokraterna

Hur ser ni på skyddsombudens roll?

Arbetsplatsers skyddsombud spelar en viktig roll för att värna och kommunicera sina arbetskamraters arbetsmiljö. Skyddsombuden måste vaka över de fysiska, organisatoriska frågorna såväl som de sociala och psykiska arbetsmiljöfaktorerna.

Vilken åtgärd är viktigast för att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser?

Kristdemokraterna eftersträvar ett arbetslivsklimat och en familjepolitik som ger förutsättningarna och valfriheten som krävs för att människor ska klara av det livspussel som föräldraskap med små barn innebär.

Sverigedemokraterna

Hur ser ni på skyddsombudens roll?

Vi vill se fler lokala skyddsombud och en ny avpolitiserad modell för det regionala arbetsmiljöarbetet.

Vilken åtgärd är viktigast för att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser?

Att få i gång ett aktivt arbetsmiljöarbete lokalt på varje arbetsplats.

Varför diskuteras arbetsmiljön?

Arbetsmiljöverkets mål är att ingen ska dö på jobbet. Men det är lång väg dit. Förra året omkom 39 personer på jobbet. Det är i samma nivå som det genomsnittliga antalet dödsfall på arbetet under åren 2012-2021.

Under 2021 ökade också antalet arbetsolyckor som ledde till sjukskrivning med 23 procent, jämfört med året innan. Även arbetssjukdomarna ökade kraftigt i antal, vilket till stor del kan förklaras med pandemin, rapporterade tidningen Arbetet.

Både fack och arbetsgivarorganisationer har kritiserat Arbetsmiljöverket och vill att det ska tas ett stort omtag av myndighetens verksamhet. En del i kritiken har gällt att informationen från myndigheten varit både för sen och för otydlig och att myndigheten inte lyssnar på aktörerna.

Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats, men kontroller och förebyggande arbete sker ihop med skyddsombud. Skyddsombud är arbetstagarnas arbetsmiljörepresentanter och ska finnas på alla arbetsplatser med fler än fem anställda. Om det inte finns något skyddsombud har regionala skyddsombud rätt att kontrollera arbetsmiljön.

Men de regionala skyddsombuden får bara komma in på arbetsplatsen om det finns minst en facklig medlem där. Det gör att vissa arbetsplatser inte kan kontrolleras, även om företaget har kollektivavtal. Det här har LO påtalat som ett stort problem. Partierna som är emot detta kritiserar bland annat den fackliga kopplingen till skyddsarbetet.

Vad har politikerna gjort för att förbättra arbetsmiljön?

Regeringen och Vänsterpartiet la fram ett förslag om att regionala skyddsombud skulle få besöka även arbetsplatser utan fackliga medlemmar, men förslaget röstades ner år 2020.

Regeringen har därefter gett en särskild utredare i uppdrag att utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet och komma med förslag på bättre förutsättningar. Den utredningen ska redovisas nu i augusti.

Sedan slutet av förra året gäller en ny lag med starkare skydd för visselblåsare. Det innebär att alla offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda ska ha särskilda kanaler där personer som jobbar i verksamheten anonymt kan larma om missförhållanden. Själva funktionen att ta emot larm ska finnas på plats sedan 17 juli.

Hur vill facket förbättra arbetsmiljön?

Seko står bakom förslaget att ge de regionala skyddsombuden större befogenheter att kunna besöka arbetsplatser där det inte finns fackliga medlemmar.

LO skrev i ett debattinlägg i januari 2021 att förtroendet för Arbetsmiljöverket var förbrukat och att deras egna föreslagna ändringar av regelverket inte ledde till någon förbättring. LO vill att Arbetsmiljöverket ser över sina arbetsmetoder i grunden och inkluderar arbetsmarknadens parter i större utsträckning.

För att förbättra arbetsmiljön vill LO också ta bort otrygga anställningar, stärka individens möjlighet att påverka sin arbetssituation och planera sitt arbetsliv. De vill också stärka skyddsombudens roll och ge anställda rätt till företagshälsovård.

Seko tycker även att arbetsmiljön måste säkras i upphandlingar.