Socialdemokraterna är inte det enda partiet som företräder löntagarnas intressen i dag, även om man lätt kan få det intrycket när man tar del av LO:s valkampanj.

Vänsterpartiet har under den gångna mandatperioden tydligast arbetat för många av de frågor som Seko driver.

För oss fackligt aktiva vänsterpartister i Seko är det därför självklart att stödja vänstern i valet. Det tycker vi att fler Sekomedlemmar borde göra.

Vill ta bort karensavdraget

Många gånger är Vänsterpartiet i dag ensamt om att driva fackliga krav i riksdagspolitiken.

Ett exempel är kravet på att karensavdraget ska avskaffas. Medan högerpartierna är motståndare vacklar Socialdemokraterna, som i dagsläget endast vill utreda frågan.

Medan Socialdemokraterna har gjort upp med Centern och Liberalerna om att luckra upp turordningsregler och andra delar i anställningsskyddet, har vänstern bildat opinion för att stärka anställningstryggheten.

Vill förstatliga järnvägen

I dag är Vänsterpartiet ensamt om att driva krav för ett starkare anställningsskydd och avskaffa omotiverade tidsbegränsade visstidsanställningar.

Vänsterpartiet har aktivt gett stöd åt Sekos krav på att järnvägen och underhållet av den ska skötas i statlig regi.

Partiet har varit den tydligaste rösten för att förändra upphandlingslagstiftningen. Det ska inte ska vara möjligt att anta anbud som innebär sänkta löner och försämrade villkor för de anställda.

Samma löner efter upphandling

Anställda som vid en ny upphandling följer med från en entreprenör till en annan ska garanteras de löner och villkor som har gällt tidigare.

Vänsterpartiet driver bland annat att ett obligatoriskt krav borde införas på anbudsgivarna om att redovisa vilken personalstyrka och vilka lönenivåer som ligger till grund för kostnadsberäkningarna.

För att motverka oseriösa och kriminella arbetsgivare samt säkerställa att kollektivavtalen följs, har Vänsterpartiet länge drivit på för ett tydligare huvudentreprenörsansvar.

Reglerad arbetskraftsinvandring

Man har också drivit på för inrättandet av myndighetssamordnande center mot arbetslivslivskriminalitet, vilket regeringen positivt nog hörsammat.

Man har med framgång agerat för att reglera arbetskraftsinvandringen och förhindra människoexploateringen på arbetsmarknaden.

Satsning på infrastrukturen

Också i den ekonomiska politiken har Vänsterpartiet svaret. För att utrota arbetslösheten och genomföra klimatomställningen driver partiet på för stora ekonomiska investeringar i samhällets infrastruktur.

Genom att slopa statens överskottsmål vill man frigöra 700 miljarder under en tioårsperiod för att bland annat bygga ut och effektivisera det svenska elnätet, renovera och bygga ut järnvägsnätet, samt lösa bostadsbristen och klimatanpassa allmännyttan.

Politik för Sekos medlemmar

Det är politik som skulle vara bra för hela samhället och för flertalet av de branscher där Sekos medlemmar arbetar.

Sist men inte minst ser vi, som är fackligt aktiva i Vänsterpartiet, att partiets ställningstaganden för löntagarnas intressen är på allvar.

Internt satsas det stort på att stärka fackligt aktiva partimedlemmar för att våra röster ska höras bättre. Ett växande antal fackligt förtroendevalda tar plats i partiets beslutande strukturer och i politiken.

Detta, och att partiets löften backas upp i handling, är starka skäl till varför Sekomedlemmar borde överväga att kryssa vänster i årets val.