I flera år har LO försökt att förbättra medlemmarnas avtalspension, som är ett viktigt komplement till den allmänna, statliga pensionen.

Det främsta kravet har varit att privatanställda arbetare ska tjäna in avtalspension oavsett hur gamla de är.

I dag betalar arbetsgivarna in pengar till pensionen (som kallas Avtalspension SAF-LO) först när den anställde har fyllt 25 år.

Förutsätter långa avtal

Efter månader av förhandlingar har LO och Svenskt Näringsliv en överenskommelse klar, som innehåller mycket av det som LO har begärt (se faktaruta längst ned).

Men ett villkor för att överenskommelsen ska träda i kraft är att LO-förbunden skriver under långa löneavtal med sina motparter i höstens avtalsförhandlingar.

Tidigare inbetalning till pensionen är en systemförändring, och sådana kan bara genomföras över längre tid, resonerar Svenskt Näringsliv.

– Arbetsgivarna har villkorat överenskommelsen med att den bara gäller om vi träffar löneavtal med en viss löptid, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson till TT.

Avtalen inom industrin ska sträcka sig till våren 2023 för att överenskommelsen ska gälla, det vill säga lika länge som om treåriga avtal hade tecknats 31 mars 2020. I praktiken betyder detta en avtalsperiod på 29 månader.

Försäkringspaket

Det räcker dock inte att facken inom industrin skriver under långa avtal, kravet gäller alla LO-förbund. Om ett enda förbund inte uppfyller villkoret, så faller uppgörelsen om pension och försäkring för alla.

Det kan se ut som om arbetsgivarna har skaffat sig en hållhake på facken inför höstens löneförhandlingar. Men de förhandlare i LO-förbunden som Arbetet talat med känner sig inte bakbundna.

– Avtalsmänniskor är kreativa. Vill tillräckligt många ha korta avtal i höst, så blir det så. Pensions- och försäkringspaketet går att anpassa, säger en förhandlare.

– När vi tar ställning till ett nytt avtal gör vi alltid en helhetsbedömning. Där kommer försäkringspaketet att vara en av flera delar, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i IF Metall.

Förhandlarna betonar den stora osäkerhet som coronapandemin skapar inför avtalsrörelsen. Den överskuggar i praktiken alla andra hänsyn.

Coronapandemin påverkar

– Kan arbetsmarknadens parter leverera långsiktiga lösningar, så skapar det trygghet och stabilitet för näringslivet, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh.

– Men är läget alltför ostadigt i höst kan det tala för korta avtal. I så fall får försäkringspaketet läggas åt sidan.

Coronapandemin slog till när förhandlingarna om pensioner och försäkringar befann sig i slutskedet. Efter en paus enades parterna om att slutföra förhandlingarna, och lägga uppgörelsen i malpåse till i höst.

LO:s avtalsråd fungerade som förhandlingsdelegation för LO:s del, och uppgörelsen godkändes av samtliga LO-förbund.

Att börja betala pensionsavgifter även för anställda under 25 år kostar mer i exempelvis handeln och restaurangbranschen, där många ungdomar jobbar, än i branscher där få unga jobbar.

Grovt räknat kommer LO-medlemmarna att få avstå omkring 0,1 procentenhet av löneutrymmet per år de kommande åren för att få bättre pensioner, men för vissa kan det bli 0,2 procentenheter, för andra bra 0,05 procentenheter.

– Men vad kostnaden blir måste beräknas på nytt i höst, säger Per Bardh. Vi vet att många unga med otrygga anställningar inom handeln inte kommer att jobba kvar. Med största sannolikhet kommer andelen unga att minska dramatiskt.

Så här ser uppgörelsen ut

Detta innehåller uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO om pension och försäkring, förutsatt att höstens löneförhandlingar leder till treåriga avtal
• Första året börjar arbetsgivarna betala in avgifter till avtalspensionen för arbetare som fyllt 24 år (i dag är startåldern 25 år). Andra året sänks startåldern till 23 år, tredje året till 22 år. (LO:s intention är att startåldern sedan ska fortsätta att trappas ner ytterligare, men hur det blir är en öppen fråga.)
• Inbetalningarna upphör när den anställde är 65 år. Svenskt Näringsliv har avvisat LO:s krav att inbetalningarna ska fortsätta högre upp i åldrarna.
• Från och med år 2023 ska pensionsavgifterna beräknas och betalas in månadsvis, inte en gång om året. Det ger den anställde mer kontroll över att avgifter betalas in.
• För att få ersättning vid arbetssjukdom ska den anställde inte längre behöva visa att arbetsgivaren har vållat sjukdomen. Det här gäller ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Arbetssjukdomen måste fortfarande vara godkänd av Försäkringskassan.
• De som har utsatts för asbest i jobbet och blir sjuka långt i efterhand ska kunna få ersättning utan åldersgräns (i dag är åldersgränsen 75 år).
• Arbetsgivarna kan komma att få en återbetalning av premier som har betalats in till den kollektivavtalade sjukförsäkringen. Villkoret är att det finns mer pengar i försäkringsbolaget AFA än vad som behövs för att täcka försäkringen, något som ska avgöras vid en avstämning i höst.

Den här artikeln är först publicerad i Arbetet, som tillsammans med Sekotidningen och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.