Antalet anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO) om missgynnande enligt föräldraledighetslagen har ökat dramatiskt på fem år. Från totalt 53 år 2014 till 88 i fjol.

Barn & jobb

”MTR beter sig som på 1800-talet”

Arbetsrätt

Enligt Caroline Mitt, som är jurist och utredare på DO, handlar många av dessa fallen om tjänstetillsättning, avslutad anställning, omplacering och lönesättning, där anmälaren anser att det skett en form av diskriminering och att arbetsgivaren har brutit mot missgynnandeförbudet. Det kan också vara händelser där föräldrar inte fått ett anpassat schema.

Stort mörkertal

Hon kan inte svara på varför det skett en ökning, då DO inte har undersökt frågan på djupet. Det är alltså oklart om orsaken kan vara att det blivit vanligare att anmäla, eller om det beror på att arbetsgivares attityd förändrats.

–Alla som blir utsatta för diskriminering eller missgynnande som har samband med föräldraledighet anmäler inte till DO, det finns ett stort mörkertal och externa faktorer såsom till exempel rapportering i media kan påverka.

Barn & jobb

Förälder och asfalts­arbetare: ”Vardagen måste gå ihop”

Reportage

Statistiken som Sekotidningen tagit del av visar också att enbart tre fall har gått vidare till Arbetsdomstolen på fem år, trots att fler anmäler.

Vad beror det på?

– Vi på DO har inte tillsyn över föräldraledighetslagen. När en anmälan om missgynnande kommer in till oss kan vi välja att träda in som part. Men arbetstagarorganisationer har också en rätt att föra talan för sina medlemmar. Och i de fallen får vi bara föra talan om facket inte gör det, säger Caroline Mitt, och fortsätter:

–När vi har drivit ett fall i domstol har det ofta varit både utifrån diskrimineringslagen (mot kön) och föräldraledighetslagen.

DO har ansvar för tillsynen över att arbetsgivare arbetar med aktiva åtgärder för att man ska kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap.

– Vi kan genom tillsyn kontrollera om arbetsgivare uppfyller skyldigheterna i Diskrimineringslagen och genom tillsynsbeslut vägleda arbetsgivare. Det är så lagstiftningen ser ut och man får förmoda att arbetsgivare tar till sig av DO:s beslut och gör vad de kan för att följa lagstiftningen.

Till skillnad från DO har varken Seko eller LO-TCO Rättsskydd, som bland annat hjälper fackförbunden att driva fall i Arbetsdomstolen sett någon ökning av antalet anmälningar som är kopplade till föräldraledighetslagen.

–Jag vet inte vad den kraftiga ökningen kan bero på. Jag kan inte heller svara på om arbetsgivare är mindre benägna att underlätta för föräldrar numer. Men vi på Rättsskyddet ser också bara ärenden där man inte lyckats enas i förhandlingar, säger Sussanne Lundberg, chef för Rättsskyddet arbetsrättsenhet.

Inget hinder

Enligt Sekos förbundsjurist Carina Lindberg får förbundet väldigt få frågor om föräldraledighet eller annat som har med föräldrars möjlighet att få anpassad arbetstid. Hon tror att de tvister som eventuellt förekommer sannolikt blir lösta lokalt på arbetsplatserna.

IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, studerar diskriminering på arbetsmarknaden.

–Vi har i vår forskning inte sett att småbarn skulle vara ett hinder vid anställning. Inget som visar att arbetsgivare väljer bort småbarnsföräldrar av någon kön, säger Sara Martinson, statsvetare och kommunikationsansvarig.

Fakta: Arbetsgivare DO-anmäls

Antal anmälningar till DO kopplade till diskrimineringsformen missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

2018   88
2017   82
2016   76
2015   57
2014   53

Totala antalet DO-anmälningar för 2018 var 2 568.

Fakta: DO