För två år sedan omkom en anställd i 30-årsåldern när han skulle dra nya luftledningar nära en parallellgående kraftledning i Örnsköldsvik.

Efteråt varnade linjemontörer om en stor kunskapsbrist inom branschen när det gäller hur man skyddar sig mot induktion. Det vill säga fenomenet där en parallellgående elledning kan göra att en frånkopplad ledning blir spänningssatt.

Det tog inte lång tid innan nästa dödsolycka skedde till följd av induktion. En tekniker i 35-årsåldern på Vattenfall Services omkom sommaren 2021. Detta i samband med ett underhållsarbete på Svenska Kraftnäts ledning i området kring Moskosel i Norrbotten.

45 olyckor till följd av induktion

Förra året skedde sex olyckor och tillbud, där induktion varit orsaken, inom branschen. 45 liknande olyckor har inträffat sedan 2017 fram till 2021, enligt Elsäkerhetsverket.

Den dystra utvecklingen har lett till kraftfulla insatser från bland annat branschorganisationen Energiföretagen och Vattenfall.

Vad är induktion?

Hos en strömförande kraftledning bildas ett magnetfält runt varje fas (givande ledning). Om en kraftledning eller annan metallisk ledare går parallellt med den givande ledningen kommer denna (mottagande ledning) att spänningssättas genom induktion. Den mottagande ledaren antar alltså en viss spänning genom magnetisering. Det finns ingen fysisk kontakt mellan avgivande och mottagande ledning. 

Källa: Elsäkerhetsverket, Vattenfall Services

Energiföretagen är i full färd med att uppdatera och göra sina anvisningar gällande induktion mer lättförståeliga. Och Vattenfall har infört en ny arbetsfunktion, en person i arbetslaget utses till övervakare på uppdrag där det finns risk för induktion.

Samtidigt ska Arbetsmiljöverket genomföra omfattande inspektioner inom elenergibranschen i år. Detta för att säkerställa att arbetsgivarna ser till att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om hur de ska arbeta säkert. Och att det finns rutiner för att undersöka, bedöma och åtgärda de arbetsmoment som kan leda till allvarliga olyckor.

Det finns många förklaringar bakom de ökade induktionsolyckorna, menar Peter Tunell, elinspektör på Elsäkerhetsverket. Dels beror de på fler nybyggnationer invid befintliga kraftledningar, dels på den högre energiförbrukningen i Sverige.

Det finns många förklaringar bakom de ökade olyckorna.

– Induktion hänger bland annat ihop med hur långt ledningarna går parallellt med varandra, samt hur mycket ström det går i den avgivande ledningen. Ju hårdare vi kör vårt nät, desto högre blir den inducerade spänningen i mottagande ledning, säger han, och fortsätter:

– Kunskapen behöver ökas om induktion, hur den uppstår och hur den ska hanteras på bästa sätt.

Det är exempelvis viktigt att känna till att ledningarna inte behöver vara parallellgående inom synhåll för att fara ska uppstå. Som vid dödsolyckan i Moskosel var ledningarna inte parallellgående på arbetsstället, utan cirka 100 kilometer bort.

Avreglering av elmarknaden

Juha Siipilehto, ordförande för Seko på Vattenfall Services, välkomnar insatserna som arbetsgivaren gjort. Men han anser att branschen behöver införa yrkescertifikat för att säkerställa att arbetstagarna har rätt kunskaper.

Avregleringen av elmarknaden har inte förbättrat arbetsmiljön.

Han pekar också på att avregleringen av elmarknaden inte förbättrat arbetsmiljön, mer troligt är att den försämrats. Arbetsmiljön har blivit lidande till följd av att entreprenadbolagen tvingas tävla om att lägga lägsta budet, menar Juha Siipilehto.

– På kommunala elbolag har det inte alls skett lika många olyckor. Det hänger nog samman med att det inte finns samma konkurrens om jobben och tidspress hos personalen.