Följande frågor har ställts till SJ, Vy tåg, Arriva, Transdev och MTR:

  1. Vilka rutiner och riktlinjer har ni för personalen ombord tågen med anledning av covid-19?
  2. Får tåganställda bära munskydd?
  3. Tillåts tågpersonal att avvisa personer som uppvisar symtom kopplat till covid-19, om de exempelvis hostar, nyser? Om ja, förklara. Om nej, varför inte?
  4. Om en resenär säger sig ha covid-19, får tågpersonal avvisa personen från tåget?
  5. Har ni några särskilda riktlinjer för tågpersonalen inför julledigheterna och nyår?

SJ-tåg.

Så svarar SJ

1. Säkerheten ombord är av högsta prioritet och de arbetsuppgifterna måste alltid prioriteras. Vi uppmanar vår personal att iaktta försiktighet och att hålla avståndet till andra oavsett arbetsmoment. Vi har infört nya rutiner för att minska risken för smittspridning i olika arbetsmoment som exempelvis vid visering av färdbevis, rörelse genom tåget och servering av mat i 1 klass. Vi följer även gällande direktiv för servering på restauranger vad gäller vår bistro ombord.

Vi rekommenderar inte munskydd. Men det är tillåtet

SJ

2. Vi rekommenderar det inte. Men sedan en vecka tillbaka är det tillåtet. Vi tillhandahåller inga munskydd, det får man ordna själv. Det betyder inte att SJ frångår Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla avstånd.

3/4. I dagsläget kan inte SJ avhysa sjuka eller smittade, de hänvisas istället att sitta för sig själva. Vi vet inte vilka legala möjligheter vi har att avhysa, vi försöker ta reda på det. Vi kan utfärda egna regler, men har inte gjort det ännu.

5. I de kommande helgerna uppmanar vi fortsatt till de direktiv och riktlinjer som gäller. Vi är också tydliga med att vi litar på att var och en som arbetar ombord kan göra sin egen bedömning av arbetssätt beroende på hur situationen ser ut.


VY tåg.

Så svarar Vy tåg

1.Vi har genomfört lokala och centrala riskanalyser. Rent praktiskt innebär det att personal har rätt att avstå visering om man känner obehag, antingen med anledning av trängsel eller att enskilda resenärer uppvisar symptom. Vi tillhandahåller handsprit/tvål på fler platser, har instruktioner för hur visering ska ske med bibehållet avstånd, instruktioner för sanering av knappterminaler, har när så går avskilt toalett för personal, har avgränsat ytor runt servering och personalkupé. Trängsel på tåg ska rapporteras till driftledning

Trängsel på tåg ska rapporteras till driftledning

2. Nej, vi följer FHM:s rekommendationer. Men vi förbjuder inte personal att använda egna munskydd.

3. Nej! Vi vill inte utsätta personal för konfliktsituationer generellt, i synnerhet inte när en konfliktsituation kan riskera i fysisk kontakt.

4. Nej, se ovan.

5. Nej, inte utöver de råd från FHM som vi förmedlar och påminner om internt.


Arriva kör Pågatågen.

Så svarar Arriva

1.Munskydd och handskar får bäras om man känner sig orolig fastän FHM inte rekommenderar detta. Visering ska ske på Pågatåg och Östgötapendeln om detta kan ske på ett riskfritt sätt där man kan hålla avstånd. Vi tar inga resenärers resekort i handen och tillhör man en riskgrupp behöver man inte visera biljetter. Det finns också rutiner för avtorkning av förarmiljö mm.

2. Vi följer FHM:s rekommendationer och som vi svarade ovan får man bära munskydd om man så önskar. Om situationen ändras och myndigheten rekommenderar användning kommer vi att köpa in munskydd till all berörd personal.

3.Generellt har inte vår personal kunskap eller som arbetsuppgift att göra medicinska bedömningar. Vi har därför inte heller särskilda regler och restriktioner avseende avvisning av personer som uppvisar sjukdomssymptom. Vår inställning som arbetsgivare är att varje medborgare ska ta sitt eget ansvar vid sjukdomssymptom och våra medarbetare ska hålla avstånd enligt rekommendationer från FHM.

Om det föreligger ordningsstörning ska medarbetaren larma Trafikledningen

4. Ganska osannolikt att en resenär skulle säga så…Vi har ingen framtagen rutin för detta men skulle vår personal få frågan av en resenär så är den det logiska svaret att man måste vara försiktig och hålla avstånd och om det föreligger ordningsstörning ska medarbetaren larma Trafikledningen enligt gällande rutiner.

5. Inte något utöver de riktlinjer som gällt under hela pandemin.


Transdev kör Öresundstågen.

Så svarar Transdev

1. Sedan mars har vi släppt kravet på visering och låter personalen avgöra själva om de vill kontrollera resenärernas biljetter på Kustpilen, Upptåget och Öresundståg.

Även på Snälltåget slopade vi kravet på visering, men har i och med att andra åtgärder vidtagits såsom att endast varannan plats kan bokas och således minskat på trängseln ombord åter rekommenderat att visering bör ske. På Snälltåget har vi även anpassat vår restaurangverksamhet med bordsbokning och ger kunderna möjligheten att själv handla i vår självskanningskassa ombord, vilket gör att vår personal lättare kan hålla avstånd.

2. Transdev följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring användande av munskydd. Myndigheten rekommenderar i nuläget inte en bred användning av munskydd i samhället då kunskapen om hur munskydd påverkar smittspridningen är osäker. Medarbetare inom Transdev är dock fria att välja att använda munskydd om man vill det under arbetsdagen, men med det är inget som Transdev rekommenderar generellt eller tillhandahåller. För de medarbetare som använder munskydd är det viktigt att de tar del av information om hur munskydd ska användas på ett korrekt sätt, därför har vi aktivt kommunicerat information om hur man använder munskydd på vårt intranät.

Transdev är dock fria att välja att använda munskydd om man vill det under arbetsdagen

3. Vår ombordspersonal finns till för våra kunder och ska inte behöva agera polis. Kollektivtrafiken finns i coronatider till för dem som är friska och som verkligen behöver resa. Det har både Regeringen och Folkhälsomyndigheten gjort tydligt och vi, i samarbete med våra trafikhuvudmän, påminner våra resenärer om det regelbundet.

4. Samma svar som ovan.

5. Nej, inte mer än att man fortsätter att följa de rutiner som vi har i vår verksamhet.


MTR Express som döpts om till MTRX

Så svarar MTRX och MTR Pendeltågen

1.Vi följer FHM:s rekommendationer och arbetar kontinuerligt med att se över vad vi behöver göra för att säkerställa att vi följer råden från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm för att fortsätta bedriva vår verksamhet så tryggt och säkert som möjligt. MTR har utifrån detta upprättat rutiner och riktlinjer samt tilläggsrutiner i takt med pandemins utveckling.

Vi har sedan start informerat om att hålla avstånd, och betona vikten av att upprätthålla en god handhygien, samt stanna hemma vid symptom. När en medarbetare har testats positivt för covid-19 görs en riskanalys för att utreda vilka andra medarbetare som varit i kontakt med denne för att begränsa smittspridningen vidare.

Vi har även infört extra städning i förarhytter och personalutrymmen för såväl pendeltågen som MTRX, samt i resenärsmiljöerna ombord på MTRX. Därtill har vi ökat tillgången på desinfektionsmedel och handsprit för våra medarbetare, så att det enkelt ska gå att städa av förarhytter mellan passen och sprita händerna om det inte finns möjlighet att tvätta dem med tvål och vatten.

Det är individens egna ansvar att inte resa om man är sjuk

Vi tillhandahåller även skyddsutrustning i form av skyddshandskar och munskydd. På MTRX har även en pilot med test av visir för tågvärdar genomförts, vilken utreds just nu. Vi har säkerställt att avstånd kan hållas i rastlokaler och infört möjligheten för MTRX-anställda att kunna sitta reserv hemifrån. Därtill har vi för båda bolagen anammat digitala möten, utvecklingssamtal och utbildningar i så stor utsträckning som det är möjligt.

På MTRX har anpassningar gjorts i cafét där vi infört kösystem för att möjliggöra avstånd. Vi har ombord på MTRX sedan tidigare ingen kontanthantering och uppmuntrar till swishbetalning istället för kort. Och vi uppdaterar kontinuerligt den tryckta kommunikationen och utropen ombord på MTRX-tågen för att uppmärksamma hur viktigt det är att fortsatt hålla avstånd.

Vi arbetar aktivt för att hörsamma våra medarbetares farhågor. En viktig del av detta är att ha en nära och god dialog med samtliga skyddsombud och fackliga representanter. På pendeltågen hålls möten därför varje vecka. Mötena har för avsikt att fånga upp frågor från organisationen, samt identifiera och prioritera åtgärder.

2. Vi följer FHM:s rekommendationer. Idag finns ingen allmän rekommendation om munskydd och användning av munskydd är frivillig för de flesta av våra medarbetare. Vi rekommenderar alla medarbetare att hålla ordentligt avstånd till varandra (1–2 meter) och har anpassat pausutrymmen, mötesrum och liknande lokaler för detta. Medarbetare som av olika anledning inte kan hålla avstånd till varandra under arbetet ska alltid använda munskydd i dessa lägen. Det finns också möjlighet för medarbetare som önskar att använda munskydd att hämta ut och använda sådana. På MTRX delar vi sedan i somras ut gratis munskydd till alla våra resenärer.

3. Inom kollektivtrafiken i Region Stockholm arbetar vi aktivt med att uppmana våra resenärer att bara resa om oss om de måste, att hålla avstånd i tåg och på plattformar och att visa omtanke och sprida ut sig längs plattformen för att undvika trängsel. Detta sker bland annat genom utrop och skyltning. För MTRX uppmanar vi våra resenärer att följa gällande rekommendationer att inte resa om man är sjuk.

Våra medarbetares säkerhet går alltid först. Vi rekommenderar våra medarbetare att hålla fysiskt avstånd så långt det är möjligt, oavsett om symptom uppvisas eller ej. Vi kan inte avvisa resenärer som endast uppvisar symptom. Skulle däremot en hotfull situation uppstå kan tågvärdar på MTRX själva avvisa resenärer eller tillkalla polis eller ordningsvakt för att få hjälp med det. På pendeltågen utförs ev. avvisning av ordningsvakter som våra medarbetare kan tillkalla vid behov.

4. Det är individens egna ansvar att inte resa om man är sjuk enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skulle en hotfull situation uppstå kan tågvärdar på MTRX själva avvisa resenärer eller tillkalla polis eller ordningsvakt för att få hjälp med det. På pendeltågen utförs ev. avvisning av ordningsvakter som våra medarbetare kan tillkalla vid behov.

5. Vi följer utvecklingen i samhället och anpassar våra riktlinjer utefter dem. Våra medarbetare får löpande uppdateringar om detta. På MTRX jobbar vi med arbetsmiljön ombord på olika sätt, t.ex. genom att erbjuda ledigt säte bredvid till alla våra resenärer året ut, vilket innebär att vi minskar trängseln ombord. Vi erbjuder även fortsatt möjligheten för våra resenärer att avboka sin resa.