Hur vet jag om jag blir utsatt för diskriminering på jobbet?

Enligt lagen diskrimineras du om du har blivit orättvist behandlad eller kränkt utifrån någon av dessa så kallade diskrimineringsgrunder:

 • Kön (här räknas även den som diskrimineras på grund av graviditet).
 • Könsidentitet eller ditt könsuttryck.
 • Etnisk tillhörighet.
 • Religion eller annan trosuppfattning.
 • Funktionsnedsättning.
 • Sexuell läggning.
 • Ålder.

En person får inte heller behandlas sämre på jobbet för att den vabbar eller är föräldraledig, till exempel få sämre löneutveckling eller inte erbjudas utbildning på jobbet om andra får det.

Då bryter arbetsgivaren mot föräldraledighetslagen.

Vad räknas som diskriminering?

Det är svårt att säga eftersom det beror på den enskilda situationen, men det måste vara en orättvisa utifrån diskrimineringsgrunderna som räknades upp ovan.

Några exempel kan vara:

 • Du får lägre lön än kollegan som är av ett annat kön, trots att ni har samma jobb och meriter.
 • Du kallas inte till jobbintervju för att du har ett utländskt klingande namn.
 • Du får inte en högre tjänst för att du använder rullstol.
 • Provanställningen avbryts när chefen får veta att du är gravid.
 • Chefen gör sexuella närmanden mot dig.

Gäller det i alla situationer på jobbet?

Ja, allt som har med jobbet att göra. Det kan till exempel även vara på tjänsteresor och personalfester.

­Det spelar heller ingen roll om du är fastanställd, vikarie eller inhyrd. Arbetsgivaren får aldrig diskriminera dig.

Är det någon skillnad om det är kunden, kollegan eller chefen som kränker mig?

Det är aldrig okej att diskrimineras, men olika lagar skyddar dig i olika situationer.

Om chefen diskriminerar dig skyddas du av diskrimineringslagen. Om det till exempel är en resenär som diskriminerar en tågvärd så är det arbetsgivarens arbetsmiljöansvar att utreda och se till att det inte sker igen.

Även om en kollega kränker dig ligger ansvaret på chefen att utreda och se till så att diskrimineringen inte fortsätter.

Vad ska jag göra om jag blir diskriminerad?

Om du är med i Seko eller ett annat fackförbund ska du vända dig dit. Du kan också vända dig direkt till chefen eller något skyddsombud.

Du kan också kontakta Diskrimineringsombudsmannen (DO) direkt, men prata helst med facket eller chefen först.

Hur bevisar jag att jag blir diskriminerad på jobbet?

Spara gärna mejl, sms och annat som kan stödja det du har varit med om.

Kan jag straffas om jag säger att jag blir utsatt för diskriminering?

Nej. Ingen får straffa dig som berättar att någon blir trakasserad eller behandlad illa.

Om ditt vikariat till exempel inte skulle förlängas eller om du inte får lika stor löneförhöjning för att du har sagt ifrån så bryter arbetsgivaren mot lagen.

Vad måste min arbetsgivare göra?

Arbetsgivaren måste jobba aktivt för att motverka diskriminering och se till att alla får lika rättigheter på jobbet. Det gäller på alla arbetsplatser – från tågbolag till ungdomshem och kundtjänster.

Bland annat måste det göras en lönekartläggning varje år för att se så att lönerna inte är diskriminerande utifrån kön.

Om arbetsgivaren får veta att någon blir illa behandlad på jobbet så måste man utreda det och se till så att diskrimineringen inte fortsätter.

Det måste även finnas rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Vad händer om min chef eller någon annan har diskriminerat mig?

Arbetsgivaren kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till dig om du har blivit utsatt för diskriminering från arbetsgivaren eller från någon i chefsposition.

Den som utsätter dig för trakasserier kan även straffas för ett brott, till exempel ofredande, sexuellt ofredande eller olaga hot.

Det gäller oavsett om det är en kollega eller exempelvis en resenär. Därför ska du polisanmäla brottsliga händelser, förutom att ta upp det med din chef.

Den eller dem som utsätter kollegor för trakasserier av olika slag kan även få tillsägelser, varningar, omplaceras eller till och med bli av med jobbet. Det är arbetsgivaren som avgör vad som behövs för att få stopp på trakasserierna.

Hur hjälper jag en kollega som blir diskriminerad på jobbet?

Du kan stötta din kollega genom att påminna chefen om att arbetsgivaren har ansvaret att göra något åt det. Du kan också kontakta facket och berätta vad som har hänt, eller anmäla händelsen till DO.

Är det vanligt att bli diskriminerad på jobbet?

En fjärdedel av alla ärenden som kom in till DO mellan åren 2015–2021 handlade om jobbet. De flesta rörde då fall i samband med etnisk tillhörighet. Därefter kom diskriminering utifrån kön och funktionsnedsättningar.

Många fall av diskriminering rapporteras inte in till DO och det är svårt att säga hur många som blir diskriminerade på jobbet.

Detta beror oftast på att den som blir utsatt för diskriminering inte rapporterar in det. Ibland vet personen själv inte heller om att den är utsatt för diskriminering.

Källa: Jenny Fromin, jurist och utredare på Diskrimineringsombudsmannen (DO)