Seko drar i dagarna igång en kampanj mot allt ensamarbete inom Sis. Såväl ungdomsvården som missbruksvården för vuxna behöver öka grundbemanningen, enligt facket.

Idag kan det vara tre eller fyra anställda på sex till sju ungdomar. Det räcker inte för att klara vare sig behandlingsmålet eller trygga säkerheten för alla, enligt Frida Strandberg Landin.

Vi ska ge individanpassad behandling med kvalitet, i dag är det väldigt svårt att leva upp till eftersom vi inte räcker till.

Frida Strandberg Landin

–Vi vill inte sätta något annat mål för bemanningen än att vi alltid ska vara minst två, aldrig ensamma. Om vi skulle säga en siffra om hur hög bemanningen ska vara per ungdom eller vuxen skulle vi låsa in oss i det, säger hon.

Målet med kampanjen är att dels få en tryggare arbetsmiljö för personalen och för klienterna, dels ge personalen möjlighet att  höja kvaliteten på den vård och behandling som ges.

Tusentals incidenter varje år

–Uppdraget vi har är att ge en individanpassad behandling med kvalitet, i dag är det väldigt svårt att leva upp till det kravet eftersom vi inte räcker till.

Sis personal tillhör en av de yrkesgrupper som är mest utsatta för hot och våld. Något som varit känt i många år och som Seko larmat om vid flera tillfällen. Senast i rapporten ”En myndighet i förfall”, från 2019.

Färska siffror som tidningen Arbetet tagit fram visar att det förra året inträffade närmare 3 000 incidenter med hot eller våld inom Sis. Det är över 500 fler än 2019. Och över 1 000 fler än för fyra år sedan. 

–Alla incidenter rapporteras inte, det finns ett stort mörkertal, säger Frida.

Sis har fått extra pengar från staten för att höja säkerheten, vilket Frida Strandberg Landin välkomnar.

”Det är inte så stor skillnad”

Hon är samtidigt kritisk till att pengarna i hög grad ska gå till tekniska lösningar, som att bygga staket.

Sis har också valt att säkerhetsklassa ungdomshemmen. Något som enligt Seko inte ökar tryggheten, så länge det inte innebär ökad bemanning. Samma sak gäller besluten att dela på ungdomar som dömts till vård och de som placerats för att de till exempel har missbruksproblem.

–Det kan vara bra att dela på grupperna, men alla ungdomar har stora svårigheter och det är inte så stor skillnad.

–Även unga som är placerade enligt LVU, som är den största gruppen, har ofta stort våldskapital.

”Staten bör stå för pengarna”

–Den mest säkerhetshöjande åtgärden är att höja grundbemanningen, men det är också helt avgörande om vi ska kunna bedriva vård och behandling med kvalitet.

Hon beklagar att Sis valt att sänka utbildningskraven för att få fler fast anställda behandlingsassistenter. En förändring som genomförs under våren 2021. 

–Det gör man innan det finns en intern utbildning på plats. Det görs i helt fel ordning.

Sis har 2000 fast anställda och lika många visstidsanställda.

När staten sköter verksamheten bör staten stå för kostnaderna.

Frida Strandberg Landin

För att kunna höja bemanningen och därmed öka kvaliteten tycker Seko att staten behöver ta över finansieringen av Sis.

Idag står det statliga anslaget för en tredjedel av kostnaderna, resten är avgifter som kommunerna betalar för placeringarna. Staten sköt till extra medel 2020 för att sänka kommunernas kostnader för att placera unga och missbrukare på Sis, men det var en tillfällig åtgärd.

–När staten sköter verksamheten bör staten stå för kostnaderna.

Regler för ensamarbete räcker inte

Ett hinder för att minska ensamarbetet är att lagstiftningen inte ger ett tillräckligt stöd för att få igenom kravet.

Enligt Arbetsmiljölagen är det farligt ensamarbete som ska undvikas och reglerna säger att det inte är ensamarbete så länge du kan se eller höra en kollega.

–Det gäller även om hen är långt bort och inte skulle hinna fram om något händer.

Även Sekos arbetsmiljöombudsman Helené Zallin har tidigare kritiserat reglerna om ensamarbete.

–Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ensamarbete har stora brister, de är undermåligt skrivna när det gäller vad som är att betrakta som ensamarbete, säger hon.

Sis het politisk fråga

Sekos kampanj är planerad att pågå i två år och inleds med att klubben på Sis, som har 917 medlemmar, samlar alla medlemmar för att diskutera hur kravet ska drivas och vad de som jobbar tycker.

Efter flera våldsamma fritagningar och överfall på framför allt de statliga ungdomshemmen har Sis på senare tid blivit en het politisk fråga.

I januari meddelade justitieminister Morgan Johansson, S, att LSU, lag om slutenvård av unga, ska ses över. Direktiven till utredningen är inte klara ännu, enligt Morgan Johanssons pressekreterare Sofie Rudh.

Fyra borgerliga partier i riksdagen har föreslagit att de som idag döms enligt LSU ska föras över till Kriminalvården. Något som Morgan Johansson hittills avvisat. Även Seko Sis anser att det är fel väg att gå.

Regeringen förbereder också att ge Statskontoret i uppdrag att se över Sis vård av unga flickor samt Sis samverkan med socialtjänsten och hälso-och sjukvården.