Trafikverket har överklagat föreläggandet till Förvaltningsrätten och begärt att den del som är kopplad till vitet inte ska gälla, så kallad inhibition. Verket vill att rätten omedelbart fattar ett sådant beslut. I mitten av april avslog Förvaltningsrätten Trafikverkets yrkande.

Förbifart-entreprenör får lämna efter stora brister

Nyhet

Kammarrätten beslutade nyligen att inte ta upp frågan om inhibition till prövning. Därmed ligger föreläggandet med vitet fast.

Nästa steg är att Förvaltningsrätten prövar om Arbetsmiljöverkets föreläggande ska upphävas i sin helhet.

Tunnlar behöver förstärkas

Det var i januari i år som Arbetsmiljöverket krävde att Trafikverket vidtar åtgärder för att förbättra arbetet med att förstärka berget i tunneln på Lovön. Tunneln är en del av Förbifart Stockholm. Om arbetssättet inte förändrats senast den 15 juni i år utgår ett vite på drygt en miljon kronor.

Förbifarten hotas av miljonvite

Nyhet

Arbetsmiljöverket kritiserar i sitt föreläggande hur förstärkningen av berget i tunneln går till. Förstärkningen sker genom att stålbultar monteras i tak och väggar, och utförs till stor del manuellt. Arbetsmiljöverket kräver att en större del av arbetet istället ska göras med maskiner. Annars riskerar arbetarna att få belastningsskador.

Entreprenörerna vid bygget har uppgett för Arbetsmiljöverket att Trafikverket motsatt sig en förändring av arbetssättet. Något som Trafikverket i sin tur avvisat.

Krav riktas fel

Trafikverket anser i sitt överklagande till Förvaltningsrätten att Arbetsmiljöverkets krav riktas fel. Det borde istället ställas till de entreprenörer som på Trafikverkets uppdrag utför arbetet i tunnlarna. De är arbetsgivare till de som utför arbetat och har därmed ansvar för belastningsergonomin, anser Trafikverket.

Arbetsmiljöverkets jurist Lennart Adern säger till Sekotidningen att kraven på Trafikverket står fast.

–Vi vidhåller vårt beslut, säger han.

Ansvarar för övergripande planering

Enligt Lennart Adern har Arbetsmiljöverket valt att ställa krav på Trafikverket som byggherre, eftersom myndigheten i den egenskapen ansvarar för den övergripande planeringen av bygget.

–Därmed har Trafikverket bestämt förutsättningarna för de entreprenörer som utför arbetet, säger han.

Har inte entreprenörerna arbetsmiljöansvar som arbetsgivare?

–Jo, men vi gör bedömningen att vi kan nå bästa resultat genom att ställa kravet mot Trafikverket. Det skulle vara ogörligt för oss att ställa krav på alla de entreprenörer som är på bygget, säger Lennart Adern.