Dödsolyckan skedde i samband med att Strukton rail utförde ett underhållsarbete nattetid i februari förra året.

Arbetsmiljöverkets utredning om dödsolyckan pekar på att arbetsgivaren, Trafikverket, samt en underentreprenör till verket, inte följt arbetsmiljölagen.

Jag kommer att gå igenom Arbetsmiljöverkets utredning och se om den påverkar mitt tidigare beslut på något sätt

Gunnar Jonasson, åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Skyddsansvariga har inte ”fullgjort sina skyldigheter”, står det i åtalsanmälan till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Vad exakt som menas är sekretessbelagt, då det råder förundersökningssekretess.

Det är först om åtal väcks som utredningen och anmälan i sin helhet blir en offentlig handling.

Brister i planering för vistelse i spår

Enligt uppgift till Sekotidningen har det brustit i planeringen av vistelse i spår vid olyckan, och de olika skydd man kan använda sig av för att inte tågtrafik ska gå på spåret där arbete utförs, till exempel A, D, E, S-skydd. Trafikverket är ansvarig på så sätt att myndigheten upphandlat trafikledning och spårunderhåll vid olyckstillfället.

– Urvalet av vilka skydd som ska användas görs på lite olika nivåer, det är här det inte riktigt har fungerat, säger en person med insyn i utredningen.

Arbetsmiljöverket har inte utrett skuldfrågan närmare.

”Vi överlämnar ärendet för prövning huruvida någon har gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott genom att uppsåtligen eller av oaktsamhet ha åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen ålegat denne till förebyggande av ohälsa eller olycksfall”, skriver Arbetsmiljöverket i anmälan.

Förundersökning kan återupptas

Åklagare har tidigare beslutat att inte väcka åtal och istället lägga ner förundersökningen. Men har sagt att ett nytt beslut ska tas när åtalsanmälan och utredningen från Arbetsmiljöverket lämnas över till honom.

– Nu har den kommit in och den är på flera hundra sidor. Jag kommer att gå igenom den och se om den påverkar mitt tidigare beslut på något sätt. Antingen återupptas förundersökningen eller inte, säger Gunnar Jonasson.

Kan du säga på vilket sätt skyddsansvariga inte fullgjort sina skyldigheter?

– Arbetsmiljöverket nämner tre parter och har synpunkter på deras agerande. Vi ser samma bild, både Arbetsmiljöverket och jag, men det jag måste kunna bevisa är att även om det brister i olika former – att man inte skulle ha följt någon föreskrift eller agerat felaktigt – att olyckan inte skulle ha hänt om arbetsgivaren hade agerat på ett annat sätt. Det är då jag kan lägga dem till last för arbetsmiljöbrott.