Vi som facklig organisation kan inte blunda för att brevvolymerna har minskat de senaste åren till följd av ökad digitalisering och tyvärr är det en trend som inte ser ut att vända.

Givet dessa förutsättningar fattade Postnord 2019 ett beslut att genomföra ett test i Lund med en så kallad varannandagsmodell — en helt ny produktionsmodell — som bygger på att man delar ut brev varannan dag.

Liknade förändringar hade redan fattats beslut om i Finland, Norge och Danmark.

Den tekniska utvecklingen går inte att stoppa. Då måste vi i Seko Posten — precis som våra fackliga kompisar i norska Postkom, danska 3F och finska PAU — lägga full kraft på att framtidens arbetsplatser blir så bra som möjligt för våra medlemmar i stället för att protestera mot den digitala utvecklingen.

Ingen tillsvidareanställd har ännu sagts upp

Den nya produktionsmodellen, Solo, har och kommer att leda till färre antal anställda. Exakt hur många det handlar om går inte att säga i dagsläget.

Innan Solo började rullas ut trodde vi att vi skulle drabbas av en ganska stor övertalighet inom distribution. Så har lyckligtvis inte blivit fallet hittills.

I region Syd och Väst, där varannandagsutdelning först infördes, har ingen med tillsvidareanställning sagts upp på grund av arbetsbrist.

Det beror på att man haft ett stort antal tidsbegränsat anställda, samt att vissa har valt att nyttja omställningsavtalets möjlighet att lämna frivilligt.

Tecknade ett nytt omställningsavtal

Det är svårt att förutse vilka personalkonsekvenser som kan uppstå i olika delar av landet. Det viktigaste för vår del är naturligtvis att de neddragningar som görs är grundade i verkligheten och att eventuell arbetsbrist hanteras på ett schyst sätt i enlighet med våra avtal.

2020, i god tid innan starten av utrullningen av varannandagsutdelning, tecknade de fackliga organisationerna och Postnord ett nytt personalomställningsavtal.

Seko Posten har hela tiden drivit frågan om heltid och schyst personalomställning

I det nya kollektivavtalet för omställning ges bland annat bättre möjligheter att fokusera på att hitta nytt jobb utanför Postnord om man blir övertalig.

Avtalet innehåller också en möjlighet till att frivilligt lämna Postnord mot en ekonomisk kompensation.

Har hela tiden drivit medlemmarnas frågor

I samband med en övergång till varannandagsutdelning förväntas behovet av körkort inom distribution att öka och vi vet att arbetsgivaren har arbetsrätten på sin sida för att kunna ställa krav på körkort.

För att så långt som möjligt säkerställa en schyst hantering i körkortsfrågan förhandlade vi fram en överenskommelse med arbetsgivaren.

Seko Posten har hela tiden drivit frågan om heltid, schyst personalomställning för de som tvingas lämna Postnord, bra arbetsmiljö för de som arbetar kvar och vikten av delaktighet.

Finns fortfarande saker att åtgärda

Vi har vid flera tillfällen uppmärksammat arbetsgivaren på att det fortfarande finns en del kvar att göra både innan, under och efter genomförandet.

Bland annat med att få till mer arbetsvariation mellan olika arbetsmoment, men även det faktum att det finns slingor som inte är anpassade till att två dagars post ska delas ut på en dag.

Sedan beslutet fattades av Postnord har Seko Posten genom vår medlemsinformation och tidning informerat om Solo: var vi står, vad som är nästa steg och hur vi har drivit de för våra medlemmar viktigaste frågorna.

Vi har också genomfört riktade utbildningar till förtroendevalda inför utrullningen av Solo i vardera geografiskt område för att kunna företräda våra medlemmar på bästa sätt.

Seko Postens styrelse, genom ordförande Sandra Svensk