Sex av de sju kriminalvårdarna, som befann sig på den olämpliga nattklubben i Tbilisi, Georgien, får avdrag på lönen. De ges även en varning om att deras anställning kan påverkas om liknande misskötsamhet inträffar, enligt ett beslut av Personalansvarsnämnden, PAN.

PAN anser att kriminalvårdarna har brutit mot regelverk och styrande dokument, såsom lagen om offentlig anställning, Kriminalvårdens etiska kod och arbetsordning, samt EU-myndigheten Frontex uppförandekod.

Olika löneavdrag

Utvisningsresan till Afghanistan 2019 gjordes på uppdrag av Frontex.

Tre anställda vid Nationella transportenheten, NTE, utrikes, får fem dagars löneavdrag.

Tre andra får strängare disciplinpåföljd: 25 dagars löneavdrag, bland dem de två, som förutom att ha varit berusade, ska ha hånglat med vad som tros vara strippor, samt tvingats betala 25 000 kronor vardera för att kunna lämna nattklubben i Tblisi.

Därigenom har man utsatt sig själv och Kriminalvården för säkerhetsmässigt risktagande, enligt PAN.

Fakta: Löneavdrag

  • Löneavdrag får göras för högst 30 dagar.
  • Löneavdraget per dag får uppgå till högst 25 procent av daglönen, enligt 15 § lagen om offentlig anställning.
  • Enligt denna lag anses att disciplinpåföljder är varning och löneavdrag. 

Den tredje, som tilldelas den strängare påföljden, var arbetsledare under utvisningsresan. Han har därför haft ett större ansvar, enligt PAN. Arbetsledarens agerande anses klandervärt, då han också, likt de andra, ska ha undanhållit information och försvårat utredningen genom att ha raderat innehållet på sin tjänstemobil.

Den sjunde får ingen disciplinpåföljd, då han under utredningens gång samarbetat med Kriminalvården.

Seko kritisk

Sekos ordförande på NTE-utrikes, Marcus Carlström, har tidigare påpekat att händelsen inträffade på kriminalvårdarnas fritid, under en mellanlandning i Georgien när de var på väg hem till Sverige. Och att PAN bör ta hänsyn till det.

Personalansvarsnämnden gör en annan bedömning och anser att hela transport/utvisningsuppdraget, inklusive viloperioder är tjänstgöring.

Marcus Carlsson är kritisk mot arbetsgivaren, Kriminalvården, för dess hantering av händelsen. Enligt honom dubbelbestraffas de anställda:

”Arbetsgivaren har valt att på eget bevåg bedöma säkerhetsklassen på dessa personer. Ingen anses kunna ha säkerhetsklass 3 (den lägsta) och kan därför inte längre arbeta på NTE, utan kommer omplaceras till tjänst inom Kriminalvården som inte kräver säkerhetsklassning”, skriver han i ett mejlsvar till Sekotidningen.

Denna typ av bedömning görs bara av arbetsgivaren och kan inte överklagas. 

”Hade PAN känt till arbetsgivarens beslut om ändring av säkerhetsklass hade antagligen påföljden blivit mindre ingripande”, säger Marcus Carlsson.