När tågpersonal utsätts för trakasserier av en kollega eller en arbetsgivare kan det utgöra diskriminering enligt diskrimineringslagen.  

Men trakasserier från personer utanför arbetsplatsen, såsom resenärer, patienter och kunder, så kallad ”tredje part” omfattas idag inte av diskrimineringslagen.  

DO vill stärka skyddet för arbetstagare

Det är något som Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius är kritisk till. Han har framfört både till den förra och den sittande regeringen att diskrimineringslagen bör ändras. Det gjorde han senast i maj 2023.  

– I vår rapport såg vi att när det gäller sexuella trakasserier så utförs de till stor del av tredje part, av personer som inte arbetar på arbetsplatsen. Vi vet också att det förekommer andra former av trakasserier från tredje part på arbetsplatserna.

– Sammantaget vet vi att det är ett omfattande problem och här behöver skyddet för arbetstagaren stärkas, säger han.

Vilken effekt skulle det få om trakasserier från resenärer skulle omfattas av lagen? 

– Jag är övertygad om att det skulle bli en förbättring. Då skulle arbetsgivare bli skyldiga att arbeta förebyggande, även mot trakasserier från resenärer eller kunder. Vi skulle också kunna utöva tillsyn över att arbetsgivare arbetar förebyggande i enlighet med lagen, säger Lars Arrhenius. 

År 2021 kom en statlig utredning fram till en liknande slutsats. Enligt utredningens förslag ska arbetsgivaren vara skyldig att aktivt arbeta mot trakasserier och sexuella trakasserier, även om de utförs av tredje part, som inte är anställd på arbetsplatsen.

Regeringen har ännu inte fattat beslut

Om en arbetsgivare inte har fullgjort sina skyldigheter skulle DO då också kunna gå till Nämnden mot diskriminering, som kan förelägga vite. Men Arbetsmarknadsdepartementets presstjänst uppger att frågan ännu inte är avgjord, den granskas nu på Regeringskansliet.   

Utredningen föreslog också att regeringen skulle ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att utarbeta särskilda föreskrifter mot trakasserier och sexuella trakasserier från tredje part. Men något sådant uppdrag har Arbetsmiljöverket inte fått, uppger myndighetens presstjänst.