Partikollen är ett samarbete inom LO Mediehus.

Socialdemokraterna

Vår utgångspunkt är finansiering via anslag. Det blir inte billigare att låna. Regeringens ambition är att bygga nya stambanor för höghastighetståg till år 2040-2045. Vi vill ha en bred överenskommelse om detta.

Miljöpartiet

Ja. Miljöpartiet tycker att vi ska bygga nya stambanor för höghastighetståg för 320 km/tim och att lånefinansiering är en väg framåt.

Vänsterpartiet

Ja. Vårt järnvägssystem har stor kapacitetsbrist och höghastighetsbanor möjliggör klimatsmart resande med tåg i stället för flyg och bil samt frigör utrymme för ökade godstransporter på järnväg.

Moderaterna

Vi vill bygga ut svensk järnväg med nya spår och gärna för snabba tåg, men inom ramen för en ansvarsfull ekonomisk politik. Det är positivt att S och MP tagit initiativ till blocköverskridande samtal om denna fråga.

Liberalerna

Nej. Finansieringen av höghastighetståg skulle tränga bort andra viktiga infrastruktursatsningar. Dagens järnvägsnät behöver rustas upp och flaskhalsar byggas bort. Lån är ingen finansiering.

Centerpartiet

En modell där ett separat offentligägt bolag, som får möjlighet att lånefinansiera med svenska staten som garant, bör användas. Då kan en ny stambana för höghastighetståg färdigställas snabbare än som diskuteras i dag.

Kristdemokraterna

Finansieringen bör vara en mix av intäkts­källor. Vanlig anslagsfinansiering, försäljning av statlig egendom, kommunal medfinansiering och Sverigeförhandlingens förslag. Återstående kommer staten att behöva låna.

Sverigedemokraterna

Järnvägsinfrastrukturen är i dag undermålig, därför är det olämpligt att ta mer resurser från det befintliga underhållet för att satsa på ett prestigeprojekt. Jämför vi kostnaderna för höghastighetsjärnvägen så kan man med tämligen blygsamma summor korta restiden och utöka kapaciteten på befintliga banor.