Lägsta grundlönerna bland banarbetare kan se olika ut för samma yrkesgrupper, beroende på vilket kollektivavtal man omfattas av. Det kan vara 500 kronors skillnad. 

Seko kräver därför att arbetsgivarorganisationen, Almega Tjänsteföretagen går med på att höja grundlönerna.

Vidare vill Seko att traktamenten och reseersättningar höjs, när nya villkor och löner omförhandlas i avtalsrörelsen som sker i år.

– De är i nuläget låsta i avtalet enligt Almega, och följer inte Skatteverkets rekommendationer, säger Sandra Lindström, ombudsman på Seko.

Järnvägsinfrastruktur-avtalet

Omkring 1 500 Sekomedlemmar omfattas av kollektivavtalet. De allra flesta jobbar på Infranord, som bygger och underhåller järnväg. Övriga företag är mindre. Samtliga företag är medlem i arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen.

Oro för fler otrygga anställningar

Seko är också oroliga över att behovsanställningar, så kallade sms-anställningar, kan bli allt vanligare inom järnvägsbranschen. Detta eftersom Almega bland annat vill att det ska vara möjligt för företag att betala timlön i stället för månadslön.

– Det öppnar upp för mer osäkerhet och korta anställningar. Vi känner oro inför det, säger Sandra Lindström.

Almega menar å sin sida att det endast rör personer som har arbete på järnvägen som bisyssla.

– Det är personer som jobbar extra inom järnvägsinfrastruktur-branschen, och har sin huvudsyssla någon annanstans. Man kanske är student eller pensionär i grunden, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör vid Almega.

Pierre Sandberg i grå kostym och ljus skorta, framför stadsmiljö i oskärpa.
Pierre Sandberg, förbundsdirektör för Almega.

Almega vill även införa prövotid på sex månader vid tidsbegränsade anställningar. Om anställningen avbryts i förtid gäller en månads uppsägningstid. Arbetstagare och arbetsgivaren kan även komma överens om att prövotiden inte ska gälla.

– Detta kan borga för att arbetsgivare törs ge längre visstidsanställningar. Nu kanske de ger en kortare anställningstid för att man är osäker eftersom prövotiden saknas, säger Pierre Sandberg.

Sekos krav inom järnvägen

Seko har växlat avtalskrav med Almega Tjänsteföretagen. Nuvarande kollektivavtal löper ut 30 april 2023.

Vad vill Seko?

Vid in- och uthyrning av personal ska personer vara anställda vid företaget som hyr ut. 

Anställningsavtal ska kunna lämnas ut till lokal facklig part för granskning. Seko ska också kunna granska att företagen betalar in rätt pensioner. 

Minst 4,4 procent löneökning. Löneökningen ska i snitt som lägst vara 1 192 kronor per månad räknat per heltidsanställd.

En kraftig höjning av lägstalönerna, samt höjning av andra ersättningar i kollektivavtalen.

Ett kollektivavtal som gäller i ett år.

Läs Sekos samtliga krav här.

Vad vill arbetsgivarna?

Prövotid vid tidsbegränsade anställningar ska införas.

Införa timlön för de personer som har en anställning som anses vara hens bisyssla.

Att det ska vara möjligt att avsluta en tidsbegränsad anställning tidigare.

Läs Almegas samtliga krav här.