Så fort du berättar för din arbets­givare att du är gravid träder vissa arbetsmiljöregler i kraft. Framför allt blir arbetsgivaren skyldig att göra en riskbedömning om det finns risker i arbetet för dig som gravid.

Vad Arbetsmiljöverket klassar som risker är exempelvis vibrationer, buller, extrem kyla och värme, tunga lyft eller arbete på hög höjd som mast­ och stolparbete, stegar och ställningar.

Det gäller att göra en bedömning vid vilken nivå det är en risk för en gravid och fostret att utsättas för buller

Ingemar Rödin, överläkare på Arbetsmiljöverket.

Många Sekobranscher berörs

Även smittämnen (röda hund, toxoplasma, covid­19) och kemiska ämnen, samt starka psykiska påfrestningar, eller våld eller hot om våld anses vara risker för dig som gravid.

Dessa risker förekommer i många yrken och branscher där det finns Sekomedlemmar, exempelvis sjöfarten, väg­- och markarbetare, teletekniker och vårdare inom Kriminalvården och Sis­-ungdomshem, samt omvårdnadspersonal på Rättsmedicinal­verket, tågvärdar, brevbärare, bantekniker, grävmaskinister.

Få arbetsgivare att göra riskbedömning

Steg 1: Du berättar för arbetsgivaren att du är gravid.

Steg 2: Arbetsgivaren är nu skyldig att göra en riskbedömning av arbetet. 

Steg 3: Arbetsgivaren måste informera om resultatet och vidta åtgärder för att undanröja risken.

Steg 4: Om det inte går ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är praktiskt möjliga och rimliga för att ge den gravida andra arbetsuppgifter.

Steg 5: Om detta inte går så kan den gravida söka graviditetspenning från Försäkringskassan. 

Riskerna för gravida på jobbet varierar själv­fallet. Men vissa arbetsuppgifter är total­förbjudna, exempelvis rök­ och kemdykning för gravida brandmän. Likaså arbete med bly. Men också nattarbete.

– Man får inte beordra en gravid att utfö­ra nattarbete om man har ett läkarintyg som anger att ett sådant arbete kan vara skadligt för den gravida eller fostret, säger Ingemar Rödin, överläkare på Arbetsmiljöverket.

En bedömning görs från fall till fall av läkare, poängterar han.

”Det finns en risk för tillväxthämning hos fostret från 85 decibel. Men då ska man ha i åtanke att ny forskning har visat att det snarare kan vara skadligt redan vid 80”, säger Ingemar Rödin, överläkare på Arbetsmiljöverket.

Buller och vibrationer

Att en bedömning varierar gäller även när det kommer till buller. Trots att buller är en risk innebär det inte att alla gravida ska undvika sådana arbetsmiljöer. Det absolut viktigaste är att arbetsgivaren gör en riskbedömning.

– Det gäller att göra en bedömning vid vil­ken nivå det är en risk för en gravid kvin­na och fostret att utsättas för buller. För många arbetsgivare är det däremot svårt att sätta en exakt gräns. Inte ens experterna kan göra det, och inte heller exakt vid vil­ken tidpunkt av graviditeten det börjar vara skadligt. Buller är exempelvis mer skadligt senare i graviditeten, jämfört med vissa ke­mikalier, som kan vara som mest skadliga tidigt i graviditeten.

Fakta: Det här klassas som risker

Fysikaliska faktorer, belastningsergonomiska faktorer, smittämnen, kemiska ämnen, psykosociala faktorer.

Källa: Arbetsmiljöverket

Hur gör man om det är en så svår bedömning?

– I våra allmänna råd anges att det finns en risk för tillväxthämning hos fostret från 85 decibel. Men då ska man ha i åtanke att ny forskning har visat att det snarare kan vara skadligt redan vid 80. Detta är något man studerar vidare vid exempelvis Karolinska institutet, säger Ingemar Rödin.

Även under amningsperioden gäller reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Fram­för allt handlar det om vissa smittämnen som kan vara skadliga.