På sjötomten vid Vikarudden finns bastu, badtunna och grillkåta, alla misstänkta svartbyggen som Bosse Hedin i efterhand har sökt bygglov för.

En majdag 2008 kom Anders Byquist på besök till Väg och ban klubb 221, som då huserade i Boll­näs. Han var Sekoombudsman på väg att gå i pension, men hade tackat ja till att bli projektledare för uppdraget att kartlägga ekonomin i Sekos 24 lokala väg­- och banklubbar. Målet var att hitta ett håll­bart sätt att avlöna ombudsmännen på, utan de granskningsavgifter man dittills tagit ut av arbetsgivare för att granska ackordslönerna. I stället skulle ombudsmännen anställas cen­tralt, och pengar skulle därför hämtas in från de lokala väg­- och banklubbarna.

Just i Bollnäs gick det lite trögt.

– Jag kan inte säga att de var helt emot att ställa upp, men jag var medveten om att där fanns ett motstånd mot att sätta över kapi­talet centralt. De medverkade ändå till sist. Men det tog tid att redovisa, det sköts på det ett halvår.

Vad han inte fick veta var att klubben för­valtade många miljoner och att hans besök skulle följas av en febril aktivitet för att flytta dessa till en i all hast skapad fritidsförening.

– Nej, det kunde jag inte tro. Att vi gjorde så mot varandra, i en facklig organisation.

Drivande i klubben i allmänhet och kring eko­nomin i synnerhet var den dynamiske Bosse Hedin. Då klubbens kassör, tillika auktionsut­ropare, vigselförrättare och populär sosse med omvittnat rättvisepatos. Men av klubbens för­mögenhet ville han inte dela med sig. Av ett sty­relseprotokoll framgår att han tolkade Anders Byquist så, att hälften av alla klubbens pengar riskerade att hamna i Stockholm.

”Det där handlade om kampen mellan cen­trum och periferi”, uttrycker en partikamrat.

Gävle­-Dala mot Stockholm.

Anders Byquist säger i dag att det aldrig varit på tal att man centralt ville ha hälften av pengarna. Så småningom betalade klub­ben, trots den initiala trögheten, 3 miljoner kronor totalt till ombudsmannalönerna.

Fritidsföreningen ”Väg & Ban Fritidsför­ening 221” bildas redan samma sommar, 2008. Styrelsen består enligt årsmötesprotokollet från 2009 av Bosse Hedin, två andra ledamö­ter från fackklubben och en revisor som är en annan än klubbens.

När Sekotidningen och Arbetet tar kontakt i oktober 2015 är denna revisor osäker på om han verkligen hade uppdraget, och tror sig möjligen ha varit revisorsersättare. Han hänvisar till Bosse Hedin ”som är den som är sakkunnig i det här”.

När revisionen till sist sker 2014 har 14 mil­joner flyttats till fritidsföreningen.

Det finns två läger bland Bosse Hedins kamrater i arbetarrörelsen i bygden. De som ser det som att pengar har försvunnit, kan­ske förskingrats, från medlemmarna, och de som ser det som att pengar har räddats från att hamna i Stockholm.

Tidslinje – detta har hänt

Maj 2008 Anders Byquist besöker klubben och redogör för Sekos intention att flytta lokalt kapital till Seko centralt.

25 augusti 2008 Klubbstyrelsen beviljar startbidrag på 3 miljoner kronor till fritidsföreningen. Samtidigt beslutas att klubbens lastbil och släpvagn ska säljas till fritidsföreningen för 1 krona styck.

28 augusti 2008 Fritidsföreningen bildas.

25 oktober 2008 Klubbstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag på 500000 kronor till fritidsföreningen. Bosse Hedin får mandat att sälja klubbens bilar.

Januari 2009 Klubben säljer två bilar med ett sammanlagt värde av 265000 kronor till fritidsföreningen för 1 krona styck. Den ena registreras på Bosse Hedin, den andra på en facklig kollega som bor på en annan ort.

13 februari 2009 Nytt bidrag på 200000 kronor förs över till fritidsföreningen.

19 mars 2009 Årsmötet beslutar att ytterligare 6 miljoner kronor ska föras över till fritidsföreningen.

8 maj 2009 Styrelsen beslutar att betala in ”hela årets lönekostnad till förbundet, 1,8 miljoner kronor” till Seko centralt. Senare betalar man in ytterligare 1,2 miljoner till förbundet som alltså får sammanlagt 3 miljoner kronor av klubben.

8 maj 2009 Fritidsföreningen håller årsmöte. Protokollet från detta är det enda spåret av föreningens verksamhet som Sekotidningen och tidningen Arbetet har hittat. Bosse Hedin utses till ensam firmatecknare.

22 juli 2009 Fritidsföreningen ansöker om förvärvstillstånd för tre sjötomter i Ljusdals kommun, klassade som jordbruksfastigheter.

31 augusti 2009 Länsstyrelsen nekar föreningen förvärvstillstånd.

14 september 2009 Klubbstyrelsen beviljar ytterligare 700000 kronor i anslag till fritidsföreningen.

Senare hösten 2009 Bosse Hedin förvärvar själv fastigheterna som fritidsföreningen nekats. Som boende i kommunen behöver han inget förvärvstillstånd.

22 oktober 2009 Bosse Hedin startar en enskild firma ”Mittens”. Firman ska syssla med ”jord & skogsbruk samt fiske, turism, äventyr.”

4 december 2009 Ytterligare 1,7 miljoner förs över till fritidsföreningen efter styrelsebeslut.

29 januari 2010 200 000 kronor förs över till fritidsföreningen som ska ordna en konferens och ”inköpa paintballsutrustning”.

6 september 2010 500 000 ytterligare anslås fritidsföreningen.

25 november 2010 Representantskapet för Väg och Ban 221 väljer Bosse Hedins son, då 22 år, till regionalt skyddsombud och beslutar att klubben ska anställa honom. Bosse Hedin undertecknar sedermera anställningsavtalet.

20 februari 2011 Klubbstyrelsen beslutar att köpa en stuga i Glöte, som medlemmar ska kunna få hyra. Verksamheten ska bedrivas i fritidsföreningen, Bosse Hedin får mandat att köpa stugan.

2011 (oklart datum) 420 000 kronor förs över till fritidsföreningen utan att beslut har tagits i klubbstyrelsen.

16-17 februari 2012 Beslutas om anslag för 2012 om 20 000 kronor i månaden till fritidsföreningen. Klubbstyrelsen beslutar också att Bosse Hedins son ska få en förmånsbil till ett maxvärde

av 400000 kronor.

22 januari 2013 Styrelsen beviljar fritidsföreningen verksam- hetsbidrag på 240000 kronor.

2013 (oklart när) 25 000 kronor förs över till fritidsföreningen utan styrelsebeslut.

26 juni 2013 Aktiebolaget Exvia bildas av fritidsföreningen med ett startkapital på minimibeloppet för aktiebolag, 50000 kronor.

7 april 2014 Beslutas om ett månadsanslag från klubben till fritidsföreningen för 2014 om 20000 kronor + ett anslag till en jubileumsgåva på 200000 kronor + 50000 kronor i ”riktat verksamhetsbidrag”.

2014 (oklart när) Fritidsföreningen ger ett ”ovillkorat aktieägartillskott” på 1 434 363 kronor till Exvia.

2014 Exvia har under året en kvinna anställd, till vilken lön på 205089 kronor betalas. Hon är uthyrd till fackklubben som assistent.

26 juli 2014 Exvia sponsrar en paintballtävling, Exvia Cup i Tallåsen, där sonen Hedin är aktiv.

September 2014 Klubben lånar ut 200000 kronor till Ljusdals folketshusförening, där Bosse Hedin är ordförande. Exvia har städkontraktet i folketshusföreningens lokaler.

Hösten 2014 En revision av klubben inleds på initiativ av Seko centralt.

13 maj 2015 Exvia lämnar in årsredovisningen för 2014 som visar ett minusresultat om 345205 kronor.

14 juli 2015 Seko stänger av och polisanmäler klubbstyrelsen för Väg och Ban 221. Bosse Hedin avskedas. Från och med nu agerar Sekos förbundsstyrelse som klub­ bens styrelse.

28 juli 2015 Åklagare beslutar att en förundersökning ska inledas.

3 september 2015 Seko stämmer den tidigare klubbstyrelsen på drygt 14 miljoner kronor.

14 oktober 2015 Seko stämmer Bosse Hedin på 300 000 kronor – bland annat för oredovisade kontantuttag och bilarna

som sålts till underpris.

20 oktober 2015 Fritidsföreningen — numera kallad Väg & Ban Trafiksäkerhetsförening — svarar på stämningen vid Hudiksvalls tingsrätt att Klubben inte har talerätt eftersom dess styrelse (Seko centralt) inte är vald av årsmötet. Man argumenterar samtidigt för att de ifrågasatta eko­ nomiska besluten varit demokratis­ ka och förenliga med stadgarna.