Vid samtliga olyckor har Arbetsmiljöverket pekat på att Green cargo använt äldre riskbedömningar och därmed inte prövat om arbetssättet är säkert.

Alla de tre olyckor vi berättat om skedde när personal antingen åkte utanpå vagnar eller rörde sig på en bangård där tåg var i rörelse. Båda dessa sätt att jobba ifrågasätts alltmer.

Inte hoppa av i farten

Vagnarnas fotsteg och handtag har blivit större och byggts om för att öka åkbarheten och sedan sommaren 2020 har Green cargo nya riktlinjer för arbete på bangård och vid växling. Personal får inte gå mellan vagnar som rör sig och ska inte längre hoppa av tåg som är i rörelse.

De nya riktlinjerna ligger i linje med krav som Arbetsmiljöverket ställt om att personalen inte ska utsättas för risker med vagnar som rör sig.

Fackligt förtroendevalda och skyddsombud välkomnar de nya reglerna men uppger att Green cargo inte gjort någon riskanalys innan riktlinjerna infördes. Ett skyddsombud pekar på att de kräver mer resurser, men att verksamheten varken fått mer personal eller mer tid till förfogande.

Svårt tillämpa nya riktlinjer

Seko har tagit upp detta med ledningen, utan resultat, enligt Sekotidningens källor.

Green cargos arbetsmiljöchef Thomas Holm säger att han inte känner igen uppgifterna.

–Vi gjorde en riskanalys i våras tillsammans med den centrala skyddsorganisationen och säkerhetsavdelningen. Men i ärlighetens namn får jag tillstå att vi inte hunnit följa upp analysen under hösten, säger han.

Thomas Holm har fått signaler om att det varit problematiskt att genomföra det nya arbetssättet på vissa ställen.

En vagn före ombyggnad. Litet fotsteg och ett smalt handtag.

Handtag efter ombyggnad

–Vi ska förstås fullfölja arbetet. Det kom ett virus emellan, säger han.

Enligt Thomas Holm sätter Green cargo säkerheten före lönsamheten och de senaste åren har trafiksäkerheten förbättrats. Företaget har lärt av olyckorna.

–Vi tittade på det så sent som i går. Det går åt rätt håll.

Verket anser att företaget nu lever
upp till kraven.

Paul Keenan, Arbetsmiljöverket

Ytterligare ett arbetsmoment som ses över är radiolokskörningen när operatören står längst fram i tåget och loket är längst bak. Green cargo testar att ha en kamera längst fram i tåget.

Bilder från kameran ska föras över till en skärm i loket där föraren sitter. Fortfarande med loket längst bak i tågsättet. Hittills har testerna visat att det är svårt med den tekniska överföringen av bilder. Men arbetet fortsätter.

Radiolokskörning vanligt i Sverige

En testomgång i norra Sverige har, enligt Seko, visat att det behövs bättre internetuppkoppling för att det ska fungera med kameror överallt.

Radiolokskörning används ofta där det saknas kontaktledning och loket av praktiska skäl inte kan gå först. Enligt uppgift till Sekotidningen är radiolokskörning vanligare i Sverige än i andra länder, vilket kan bero på att tillverkarna finns här.

Efter de senaste årens olyckor har Arbetsmiljöverket ställt krav på Green cargos arbetsmiljöarbete.

–Verket anser att företaget nu lever upp till kraven, säger Paul Keenan, arbetsmiljöinspektör i Örebro.