Det blir verklighet om försvarsförvaltningsutredningens förslag antas av riksdagen.
Utredaren Peter Lagerblad har på regeringens uppdrag sett över försvarsmaktens förvaltning med uppdrag att spara 2 miljarder kronor. Pengarna som sparas ska stanna i försvaret men överföras till den mer operativa delen av verksamheten.
Den enskilt största kostnadsminskningen på 900 miljoner kronor ska enligt utredningens förslag åstadkommas genom ”..en förändrad ansvarsfördelning mellan myndigheterna och industrin..”
Bakom formuleringen döljer sig planer på att privatisera mycket av det underhåll som idag utföra av försvarsanställd personal inom försvarsmaktens logistik, Fmlog.
Det kan betyda att exempelvis Volvo Aero, Saab, Volvo, Scania eller Hägglunds i framtiden kommer att stå för underhållverksamheten.
Övriga besparingar som föreslås är bland annat att högkvarteret ska minska personalen med 150 och 200 tjänster. Dessutom ska nuvarande högkvarter utrymmas och personalen flytta in i FMV:s, försvarets materielverks lokaler på Gärdet i Stockholm.
Den forskning som bedrivs inom FOI, totalförsvarets forskningsinstitut, och försvarshögskolan ska minskas med en tredjedel då nuvarande kostnad på 1,5 miljarder minskas med 500 miljoner.
Underrättelseverksamheten som bedrivs av Must, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, och FRA, Försvarets radioanstalt, bedriver bör minskas med 100 miljoner kronor. En särskild utredare föreslås titta vidare på området.
Inom FMV vill man att provning och test när det gäller Jas-systemet ska samordnas i Linköping. Idag sker en del dubbelarbete mellan FMV och industrin.
För provplatsen i Vidsel stundar bistrare tider då finansieringen från försvarsmakten ska halveras under de kommande fem åren. Istället vill utredaren att den externa provverksamheten som idag uppgår till sju procent ska ökas för att kompensera bortfallet från svenska försvarsmakten.
För provplatsen i Karlsborg föreslås inga förändringar.