Avsikten med det koncernövergripande avtalet är att Teliasonera förbinder sig att uppträda på ett anständigt sätt oavsett var man verkar i världen.
Man förbinder sig bland annat att inte förhindra bildandet av fackföreningar utan ha en välvillig syn på facket. Man ska inte heller använda sig av barnarbete eller utnyttja svart arbetskraft.
Avtalet innebär också att man accepterar de ILO-konventioner som finns.
Enligt överenskommelsen ska parterna årligen träffas för att stämma av och följa upp att företaget verkligen har levt upp till vad man förbundit sig att göra.