Det var 1996 som tågföraren råkade ut för att en människa tog livet av sig genom att ställa sig på spåret.
Föraren tog mycket illa vid sig av händelsen och drabbades av vad som kallas posttraumatiskt syndrom, vilket gjorde henne oförmögen att arbeta mer.
Föraren hade en heltidstjänst men vid olyckstillfället var hon tjänstledig för att studera. Därför arbetade hon deltid på helgerna vilket innebar ungefär 20 procent.
På grund av de problem föraren drabbats av kunde hon inte arbeta mer utan förtidspensionerades. Hon ansökte då om livränta för det inkomstbortfall som pensioneringen skulle innebära. Försäkringskassan sa ja, men enbart motsvarande den 20-procentiga deltiden.
Trots att arbetsgivaren intygade att så snart föraren var frisk igen så skulle hon få arbeta heltid så sa försäkringskassan nej till högre livränta.
Med hjälp av LO-TCO:s Rättsskydd drev Seko frågan till AFA, arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag som ägs gemensamt av arbetsmarknadens parter. Målet var att föraren skulle få full kompensation.
I sin skrivelse hänvisade Seko till att ”synnerliga skäl” rådde i det aktuella fallet och det höll AFA med om och beviljade livränta för hela inkomstbortfallet.
Det betyder att föraren nu får cirka 500.000 kronor retroaktivt för inkomstbortfall sedan olyckan 1996 samt full inkomsttäckning fram till pensioneringen.
– Det är oerhört viktigt att man även prövar ärendet hos AFA om man fått avslag hos försäkringskassan, säger Göran Larsson, Seko-ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor.