Nu lämnar regeringen sitt förslag om framtiden för Svensk Kassaservice. I promemorian läggs fokus på att hitta andra lösningar för samhällets behov av betaltjänster över disk. Därigenom ska Postens uppdrag att tillhandahålla betaltjänster upphöra. Lagen om grundläggande kassaservice upphävs enligt förslaget per den 31 december 2008, utan att ersättas av någon ny lag.
Redan idag finns flera alternativ till Svensk Kassaservice. I promemorian nämns bland andra ICA och Coop, fristående bankomatsystem, nya betalautomater, bensinstationskedjorna OKQ8 och Statoil samt Svenska Spel ATG.
Antalet transaktioner har också minskat kraftigt. Sedan millennieskiftet har de gått ner med 65 procent. Svensk Kassaservice egen prognos visar på att efterfrågan fortsätter minska med cirka 15 procent per år.
Men ännu 2009 finns det medborgare som inte har tillgång till andra alternativ och för dem har staten ansvar för att se till att det finns möjlighet till betaltjänster över disk. Det vill man göra genom att upphandla tjänster, men bedömningen av var det saknas alternativ ska vara restriktiv.
Uppdraget att upphandla grundläggande betaltjänster på de orter där marknaden inte kommer att tillgodose behovet av tjänster ska gå till Post- och Telestyrelsen, PTS. De ska också fortsätta upphandla betaltjänster via lantbrevbärarna. Upphandlade tjänster ska kunna starta redan den 1 juli 2008.
Samtidigt vill regeringen flytta tillsynsansvaret från PTS. Istället ska Länsstyrelserna bevaka samhällets intressen. Länsstyrelsen i Dalarnas län föreslås få samordningsansvar och skyldighet att rapportera till regeringen.
I flera år har Svensk Kassaservice dragit ner på verksamheten. Företaget stängde 138 fasta serviceställen enbart under förra årets första tio månader. Nu återstår 505 serviceställen varav 374 i egen regi med omkring 1.050 anställda – de allra flesta kvinnor över 55 år.
Personalen, konstaterar näringsdepartementet i promemorian, kommer vid en avveckling att omfattas av Postens omställningsprogram Futurum. Några extra pengar utlovas inte.
Remisstiden har varit väldigt kort och redan i morgon ska remissvaren vara inne på departementet. Då lämnar även Seko ett remissvar.