Det är några av de lagändringar på arbetsmarknaden som gäller från halvårsskiftet.
I lagen om anställningsskydd, Las, införs nya bestämmelser när det gäller arbetsgivarens skyldighet att lämna skriftlig information till arbetstagaren om anställningsvillkoren.
Det innebär bland annat att det alltid ska finnas en kort beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter.
Om anställningsvillkoren ändras måste arbetsgivaren lämna ny skriftlig information om ändringen.
Arbetstagare med tidsbegränsad anställning har rätt till information om lediga fasta anställningar.
När det gäller uppsägning på grund av arbetsbrist av den som är helt föräldraledig så införs en ny regel.
Den nya bestämmelsen innebär att uppsägningstiden börjar räknas från det datum då den uppsagda skulle ha börja jobba igen.
Genom lagändringen blir det omöjligt för arbetsgivaren att säga upp en föräldraledig anställd och låta uppsägningstiden löpa under föräldraledigheten.
Även i föräldraledighetslagen gäller en del ändringar från halvårsskiftet. Bland annat införs ett särskilt förbud för arbetsgivare att missgynna en anställd eller en arbetssökande av skäl som har samband med föräldraledigheten.
Om det uppstår en tvist om diskrimineringsförbudet har jämställdhetsombudsmannen rätt att i domstol företräda den arbetstagare som blivit diskriminerad.